Internetowe Konto Pacjenta

Internetowe Konto Pacjenta to nowa inicjatywa Ministra Zdrowia, przedstawiona na spotkaniu przed – konsultacyjnym w dniu 23 marca br., z udziałem przedstawicieli resortów zdrowia oraz cyfryzacji. Narzędzie internetowe jest zawarte w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem Internetowego Konta Pacjenta.

Spotkanie prowadził Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński.

Nowy pomysł ma umożliwić pacjentowi dostęp do części usług oferowanych w ramach tzw. ,,Zintegrowanego Informatora Pacjenta” (ZIP), udostępnionego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

IKP ma umożliwiać pacjentowi w szczególności:

1) dostęp do informacji o udzielonych i planowanych świadczeniach opieki zdrowotnej oraz kwot środków publicznych wydatkowanych na sfinansowanie udzielonych świadczeń,

2) dostęp do informacji o posiadanym na dany dzień prawie do świadczeń opieki zdrowotnej – na podstawie informacji przetwarzanych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych,

3) składanie oświadczeń o wyrażeniu zgody na udostępnienie jednostkowych danych medycznych z systemu teleinformatycznego usługodawcy, oświadczeń o wycofaniu zgody oraz określenia zakresu dostępu do niektórych danych medycznych;

4) składanie oświadczeń o wyrażeniu zgody na udzielanie informacji o stanie zdrowia lub oświadczeń o wycofaniu zgody.

W czasie dyskusji z udziałem partnerów społecznych, w tym OPZZ, zwracano uwagę na obecny brak kompatybilności danych o udzielanych świadczeniach zdrowotnych pomiędzy systemem usług prywatnych, a tych udzielanych ze środków publicznych, koszty dla świadczeniodawców z tytułu przystosowania do systemu czy zakres praw pacjenta. Projekt jest na obecnie na etapie ustawowych konsultacji społecznych.

Zakłada się, że niektóre moduły platformy internetowej wejdą w życie w 2019 r.