„POROZUMIENIE”

W sprawie podwyżek płac pracowników UWM w 2023 r.

W dniu 3 marca 2023 r. Związek Zawodowy Pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego PRAWDA, uczestniczył w spotkaniu z panem rektorem Jerzym Przyborowskim. Pan rektor pojawił się w zastępstwie prorektora Goronowicza realizującego w tym czasie inne zadania.

Termin spotkania  został ustalony w dniu 27 lutego 2023 roku z prorektorem Gornowiczem- głównym moderatorem negocjacji w sprawie podwyżek.

Na spotkaniu z panem Przyborowskim PRAWDA, zaproponowała następujące zmiany, lub nowe zapisy do zaproponowanego porozumienia:

§1

  1. Środki na podwyżki zostaną rozdysponowane wśród pracowników, którzy byli zatrudnieni w Uniwersytecie w dn. 1.01.2O23 r. i są zatrudnieni w trybie ciągłym do dnia ich przyznawania.
  • Podwyżki zostaną przyznane pracownikom, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
  • na dzień podpisania porozumienia nie mają kary dyscyplinarnej lub kary porządkowej,
  • w dniu przyznawania podwyżki nie są w okresie wypowiedzenia.
  • Na dzień podpisania porozumienia w UWM zarabiają brutto mniej niż 10 000 złotych.

4.Środki na podwyżki wynoszą 1915 083 zł brutto miesięcznie (słownie: jeden milion dziewięćset piętnaście tysięcy osiemdziesiąt trzy złote).

  • Kwota, o której mowa w ust.4 zostanie podzielona równo dla wszystkich pracowników.

6. Kwota wyliczona zgodnie z ust. 5 na podwyżki dla nauczycieli akademickich zostanie pomniejszona o:

1) składkę ZUS płatną po stronie pracodawcy,

2) przeciętny dodatek stażowy w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego,

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składką z nim związaną,

4)składka pracodawcy na PPK w faktycznej wysokości,

5) ,,Pulę Rektora” w wysokości wynikającej z podziału kwoty 30 000 zł w proporcji, o której mowa w ust. 5 pod warunkiem przekazania sygnatariuszom: komu zostały przyznane środki, w jakiej wysokości i za co.

Panu rektorowi Przyborowskiemu widząc, że nie jest zadowolony z naszych propozycji, zaproponowaliśmy również, by sumę około 23 milionów złotych podzielił sprawiedliwie sam, według swojego uznania, ale pod warunkiem przekazania sygnatariuszom: komu zostały przyznane środki, w jakiej wysokości i za co.

 Na spotkaniu zwróciliśmy uwagę, na żenująco niskie pensje dużej części pracowników, zarówno nauczycieli akademickich jak i pracowników obsługi.

W powyższej kwestii Pan Rektor, odesłał nas do polityków. Nie rozumiemy z jakiego powodu, ponieważ Pan Minister Czarnek stwierdził, że w sprawie podwyżek mamy rozmawiać z rektorem.

Uczestniczący w rozmowach nasi związkowi partnerzy, generalnie akceptowali propozycje Pracodawcy. ZNP (Związek Nauczycielstwa Polskiego)  już na poprzednim spotkaniu uznał, że zaproponowany podział jest sprawiedliwy, zgodny z oczekiwaniami. Natomiast przedstawiciel Solidarności prosił Rektora, o przesunięcie więcej środków na rzecz pracowników administracji, nie określając kwoty.

Nasza propozycja, aby ponownie się spotkać i prowadzić dalsze rozmowy na temat zarobków,  aby znaleźć najlepsze rozwiązanie, spotkała się z ripostą  pana Przyborowskiego, że w poniedziałek ( 6 marca),  „porozumienie” będzie do podpisania w jego sekretariacie,  do godziny 14.00.

Po takich spotkaniach, zazwyczaj pisze się, że spotkanie odbywało się w „przyjaznej i konstruktywnej atmosferze”.

Jednak, czy ustalony regulamin, będzie tym czym ma być czyli rekompensatą za niskie dochody pracowników, rekompensatą za wyższe koszty utrzymania, rekompensatą za mniejszą silę nabywczą pieniędzy. Czy faktycznie będzie wsparciem dla pracowników zarabiających tzw. najniższa krajową?