Nowa propozycja porozumienia płacowego Pana Przyborowskiego

POROZUMIENIE

zawarte dnia …………2023 r. pomiędzy Rektorem UWM w Olsztynie a przedstawicielami związków zawodowych działających w UWM w Olsztynie w sprawie podziału środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

W związku z przekazaniem przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dodatkowej subwencji, o której mowa w komunikacie MEiN z dn. 15.02.2023 r. oraz biorąc pod uwagę przeznaczenie tej subwencji i potrzeby płacowe pracowników UWM w Olsztynie, Strony przyjęły następujące ustalenia:

§ 1

 1. Środki na podwyżki zostaną rozdysponowane wśród pracowników, którzy byli zatrudnieni w Uniwersytecie w dn. 1.01.2023 r. i są zatrudnieni w trybie ciągłym do dnia ich przyznawania.
 2. Podwyżki zostaną przyznane pracownikom, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
 3. na dzień 1.01.2023 r. nie mają kary dyscyplinarnej lub kary porządkowej,
 4. w dniu przyznawania podwyżki nie są w okresie wypowiedzenia,
 5. z dniem 1.01.2023 r. nie została im przyznana podwyżka, która wynika ze zmiany minimalnej stawki wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 11,
 6. w okresie od 1.01.2023 r. do dnia zawarcia niniejszego porozumienia nie otrzymali podwyżki wynikającej ze zmiany stanowiska, z zastrzeżeniem ust. 12.
 7. Podwyżki zostaną przyznane od 1 stycznia 2023 r.
 8. Środki na podwyżki wynoszą 1 915 083 zł  brutto miesięcznie (słownie: jeden milion dziewięćset piętnaście tysięcy osiemdziesiąt trzy złote).
 9. Kwota, o której mowa w ust.4 zostanie podzielona następująco: 67,7 66,34 % dla nauczycieli akademickich i 32,3 33,66 % dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 10. Kwota, o której mowa w ust. 5 zostanie pomniejszona o wypłacone z dniem 1.01.2023r. podwyżki, które wynikają ze zmiany minimalnych stawek wynagrodzenia:
 11. w grupie nauczycieli akademickich – 164.027 zł,
 12. w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – 27.184 zł.
 13. Kwota wyliczona zgodnie z ust. 5 i 6 na podwyżki dla nauczycieli akademickich zostanie pomniejszona o:
 14. składkę ZUS płatną po stronie pracodawcy,
 15. przeciętny dodatek stażowy w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego,
 16. dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składką z nim związaną,
 17. składka pracodawcy na PPK w faktycznej wysokości,
 18. „Pulę Rektora” w wysokości wynikającej z podziału kwoty 30 000 zł w proporcji, o której mowa w ust. 5.
 1. Kwota wyliczona zgodnie z ust. 5 i 6 na podwyżki dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zostanie pomniejszona o składniki wymienione w ust. 7 oraz dodatkowo o premię regulaminową w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego.
 2. Nauczyciele akademiccy spełniający warunki, o których mowa w ust. 1 i 2, otrzymają podwyżki wynagrodzenia zasadniczego:
 3. w wysokości 200 zł
 4. oraz dodatkowo o procent wyliczony według formuły:

                         kwota wynikająca z ust. 7 – liczba nauczycieli akademickich objętych podwyżką x 200 zł 

                      średni miesięczny fundusz wynagrodzeń nauczycieli akademickich wypłaconych w 2022 r.

 • Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi spełniający warunki, o których mowa w ust. 1 i 2, otrzymają podwyżki wynagrodzenia zasadniczego:
 • w wysokości 150 zł
 • oraz dodatkowo o procent wyliczony według formuły:

                                  kwota wynikająca z ust. 8 – liczba nienauczycieli objętych podwyżką x 150 zł      

                     średni miesięczny fundusz wynagrodzeń zasadniczych nienauczycieli wypłaconych w 2022 r.

 • Od kwot podwyżek ustalonych dla poszczególnych pracowników zgodnie z ust. 8 i 9 odjęte zostaną kwoty podwyżek przyznanych od 1.01.2023 r., które wynikają ze zmiany minimalnych stawek wynagrodzenia. W przypadku, gdy wyliczona na podstawie niniejszego porozumienia kwota podwyżki jest wyższa niż dotychczas przyznana od dnia 1.01.2023 r. podwyżka, która wynika ze zmiany minimalnej stawki wynagrodzenia za pracę, pracownikowi jest dodatkowo przyznawana wyłącznie różnica pomiędzy tymi kwotami.
 • W przypadku, gdy wyliczona na podstawie niniejszego porozumienia kwota podwyżki jest wyższa niż dotychczas przyznana podwyżka (w okresie od dnia 1.01.2023 r. do dnia przyznawania podwyżek na podstawie niniejszego porozumienia), która wynika ze zmiany stanowiska, pracownikowi jest dodatkowo przyznawana wyłącznie różnica pomiędzy tymi kwotami.
 • Podwyżki są przyznawane w zaokrągleniu do pełnych złotych.
 • Podwyżki nie obejmują pracowników, których wynagrodzenie jest płatne ze środków projektowych. W przypadku, gdy wynagrodzenie jest finansowane częściowo ze środków projektowych i częściowo ze środków uczelni, podwyżka może być przyznana wyłącznie w stosunku do drugiej z tych części.

§ 2

Pierwsze podwyżki wynikające z niniejszego porozumienia dla nauczycieli akademickich wraz z wyrównaniem wynagrodzenia za okres od 1 stycznia 2023 r. zostaną wypłacone niezwłocznie, nie później niż z wynagrodzeniem za miesiąc maj 2023 r. – w odniesieniu do nauczycieli akademickich i nie później niż z wynagrodzeniem za miesiąc kwiecień 2023 r. – w odniesieniu do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

§ 3

Zmiany niniejszego porozumienia mogą nastąpić wyłącznie w drodze aneksu.

§ 4

Porozumienie podpisano w trzech jedno brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Związki zawodowe:                                                                     Rektor