Posiedzenie RADY UCZELNI

PRAWDA O UWM

21 kwietnia 2023 roku spotkała się Rada Uczelni, tym razem w trybie stacjonarnym czyli w sali 102 Rektoratu.

Przewodniczący Pan Marek Chmaj zaproponował następujący porządek posiedzenia:

a) przyjęcie porządku posiedzenia;

b) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Uczelni;

c) analiza pisma przewodniczącego KRASP z dnia 13 marca br. ws. możliwości zawnioskowania przez Radę Uczelni do Ministra Edukacji i Nauki o objęcie Retora podwyżką wynagrodzenia;

d) analiza wniosku o wsparcie utworzenia Centrum Badawczego Seniora Nauki i Kultury złożonego przez Olsztyńskie Forum Nauki wraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów UWM (wniosek został negatywnie zaopiniowany przez Kolegium Rektorskie).

e) zapoznanie się ze stanem negocjacji Rektora ze związkami zawodowymi w sprawie podziału kwoty na podwyżki i przyjęcie stanowiska w sprawie żądań Związku Zawodowego Pracowników UWM w Olsztynie PRAWDA – referuje prorektor UWM prof. M. Gornowicz

f) wysłuchanie głosu doradczego przedstawicieli związków zawodowych

g) sprawy wniesione przez członków Rady Uczelni oraz sprawy różne.

Porządek posiedzenia został zatwierdzony przez członków Rady, przyjęty został również  protokół z poprzedniego spotkania.

 Niestety członkowie Związków Zawodowych uczestniczący w posiedzeniu, nie mogli zapoznać się wcześniej z zapisami protokołu. Na zwróconą uwagę przez NZZP UWM w Olsztynie PRAWDA  o takim niedopatrzeniu, Pan Chmaj stwierdził, że protokoły nie są chyba tajne i najprawdopodobniej związkowcy zastaną dopuszczeni do tajemnic Rady.

Następny punkt posiedzenia, czyli wniosek przewodniczącego KRASP  w sprawie podwyżki pensji Rektora UWM, została poparta przez prof. Chojnowskiego. Profesor dowodził, iż Rektor piastując tak znaczne stanowisko zasługuje na podwyżkę wynagrodzenia.

 Pan Przewodniczący Chmaj, zaproponował sprawdzenie działań w zakresie podwyżek pensji rektorom w innych Uczelniach o podobnym statusie. W tej sytuacji, temat podwyżki został przełożony do decyzji w przyszłości.

Następnym punktem było rozważenie pomysłu utworzenia Centrum Badawczego Seniora Nauki i Kultury złożonego przez Olsztyńskie Forum Nauki wraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów UWM.

Niestety wniosek negatywnie został zaopiniowany przez Radę Rektorską. Związek Zawodowy PRAWDA, poparł stanowisko Pana Rektora, co wywołało chyba lekkie zdziwienie. Naszym zdaniem, takie działanie Uniwersytetu mijałoby się z równymi prawami  oraz dostępnością dla wszystkich emerytowanych pracowników UWM.

Najważniejszym punktem posiedzenia  był temat  podwyżek pensji pracowniczych. Pan Rektor Przyborowski, nie zaproponował nic nowego,  stwierdził, że musi dokończyć zaczęte inwestycje a nawet rozpocząć nowe, ponieważ według niego Uniwersytet, bez prowadzenia takiej polityki będzie się cofał w rozwoju.

Oczywiście nasze apele o podjęcie rozmów w sprawie negocjacji podniesienia płac o 500-600 złotych miesięcznie netto,  nie spotkały się z poparciem Rektora oraz niektórych członków Rady. Np. prof. Chojnowski zaproponował aby rozdzielić  pieniądze, te które zaproponował Rektor a  prowadzić (dalej, kiedyś, w nieokreślonym terminie) rozmowy na temat wyższych  podwyżek.

Na koniec zaapelowaliśmy do Pana Chmaja, aby Rada zajęła się tematami łamania prawa przez Pana Przyborowskiego np. zwolnienie niezgodnie z kodeksem pracy oraz Ustawą o Związkach Zawodowych przewodniczącego  NZZ PRAWDY .