OCENA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

PRAWDA O UWM

Prawie dokładnie mija rok (01.05.2022), jak pozwoliliśmy sobie na napisanie do MAJESTATU pisma.

Kwestionowało ono, prowadzoną w tym czasie okresową ocenę nauczycieli akademickich, zarzucając jej, krótko mówiąc bezprawie.

Do dziś zdania nie zmieniliśmy i  z tego powodu, mimo zaproszenia niektórych dziekanów (dziękujemy nielicznym za zaproszenie nas do prac w komisji) nie będziemy uczestniczyć jako związek zawodowy w działaniach prawnie wątpliwych.

Co w tej sprawie przez rok zrobił MAJESTAT???

ZWOLNIŁ PRZEWODNICZĄCEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW UWM W OLSZTYNIE PRAWDA!!!

I PEWNIE NADAL ZWALNIA NAUCZYCIELI???

Szanowny Panie Rektorze,

Opinia Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie PRAWDA
w sprawie zamiaru zwolnienia pracowników na podstawie okresowej oceny nauczycieli akademickich

Na podstawie art. 1 ust 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263 z późn. zm.) wnosimy o odstąpienie od rozwiązania umów o pracę na podstawie przepisu art. 123 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574) z grupą 13. nauczycieli akademickich, których lista została przesłana w dniu 20. kwietnia 2022 r. i opisana jako pracownicy wytypowani do wypowiedzenia stosunku pracy na podstawie art. 128 ust. 1 w/w ustawy.

Niezależny Związek Zawodowy Pracowników UWM w Olsztynie „Prawda” skierował do Pana Rektora w dniu 25.02.2022 pismo nr P-5/2020 dotyczące uchybień i nieprawidłowości powstałych w trakcie przeprowadzania okresowych ocen nauczycieli akademickich, przez komisje wydziałowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W oparciu o Regulamin oceny nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2020 (Załącznik do Zarządzenia nr 100/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) Niezależny Związek Zawodowy Pracowników UWM w Olsztynie „Prawda” zakwestionował wiarygodność i obiektywizm ocen okresowych wydanych przez komisje wydziałowe.

Po zgłoszeniu przez Niezależny Związek Zawodowy Pracowników UWM w Olsztynie „Prawda” zastrzeżeń dotyczących ocen okresowych, w celu wyjaśnienia okoliczności Pan Rektor na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie wszczął postepowanie wyjaśniające w postaci audytu wewnętrznego o czym w dniu 4.03.2022 roku NZZPUWM w Olsztynie „Prawda” został poinformowany przez Kierownika Biura Kontroli Wewnętrznej i BHP pismem BKW 082.15.2022. Procedura audytu wewnętrznego nie została do dnia dzisiejszego zakończona a zastarzenie i wątpliwości wyjaśniane. Nie można podejmować więc decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy na podstawie zakwestionowanych ocen okresowych pracowników.

Przeprowadzane oceny okresowe nauczycieli akademickich obejmowały okres sprzed grudnia 2020 r, głównie za lata 2016-2020. Zgodnie z § 3 ust. 3 zarządzenia nr 100 oraz zgodnie z ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.), ocenę dokonuje się na podstawie dotychczas obowiązujących kryteriów oceny okresowej oraz Arkusza Oceny Okresowej Nauczyciela, jednakże przy zastosowaniu nowego regulaminu, gdyż według § 2 zarządzenia nr 100, Regulamin oceny nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzony zarządzeniem Nr 50/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu oceny nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (z późn. zm.) utracił moc. Tymczasem ocenę przeprowadzano według nowych kryteriów, pomimo że pierwsza ocena po wejściu w życie nowej ustawy powinna być dokonywana na podstawie poprzednich kryteriów.

Największe zastrzeżenia budzi jednak fakt, że całkowicie pominięto w okresowych ocenach komisji wydziałowych stan pandemii COVID-19. To nadzwyczajne wydarzenie, całkowicie zmieniło warunki pracy nauczycieli akademickich w ocenianym okresie pracy i nie zostało uwzględnione w Regulaminie oceny okresowej. Stworzony regulamin pominął fakt, że 50% ocenianego okresu pracy to praca zdalna – e-learning, oparty całkowicie na samodzielnej wręcz samotnej pracy nauczycieli akademickich. Żadna z komisji wydziałowych nie podjęła się uwzględnienia w ocenie warunków pracy nauczyciela akademickiego, jak i kondycji studentów, którzy oceniali nauczycieli w dwuletnim okresie nauczania zdalnego. Żadna z komisji wydziałowych nie wykazała i nie oceniła elementów wsparcia zdalnego procesu nauczania. W opinii Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników UWM w Olsztynie PRAWDA, pracownicy (podobnie jak studenci) Uniwersytetu zostali pozostawieni bez wsparcia logistycznego, szkoleniowego i psychologicznego w tym dramatycznym, pandemicznym okresie prowadzenia dydaktyki i nauki zdalnej. Jedyne co Uczelnia im zapewniła to okresowa ocena, z możliwością rozwiązania stosunku pracy w przypadku oceny negatywnej.

Z treści art. 255 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r.  przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wynika, że pierwsza ocena okresowa powinna być dokonywana do końca roku poprzedzającego rok przeprowadzenia pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej. Przedstawiony stan prawny wskazuje, że pierwsza ocena okresowa powinna zostać przeprowadzona najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 r. Termin ten został wymuszony, pomimo że obowiązywało ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni (Rozp. MNiSW z dnia 16 października 2020 r.). Art. 51b ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Przepis ten wskazuje, że w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni nie przeprowadza się ocen okresowych nauczycieli akademickich. Brak jest jakiekolwiek przepisu, który wskazywałby, że w okresie obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i związanymi z tym ograniczeniami w funkcjonowaniu uczelni na dzień 1 stycznia 2022 r., pierwsza ewaluacja jakości działalności naukowej zostanie odroczona, zawieszona czy też termin jej przeprowadzenia zostanie odpowiednio zmieniony. Taki stan prawny oznacza zatem, że jeżeli w dalszym ciągu obowiązywało ograniczenie lub zawieszenie w funkcjonowaniu uczelni, a przeprowadzenie ocen okresowych nauczycieli akademickich przed pierwszą ewaluacją jakości działalności naukowej nie będzie prawnie możliwe. Takie stanowisko wyrazili przedstawiciele polskich uczelni 17 grudnia 2020 r. w postaci stanowiska Komisji ds. Nauki KRASP w sprawie oceny okresowej nauczycieli akademickich. Pismo to wskazuje na trudności lub wręcz brak możliwości obiektywnej oceny okresowej pracowników w okresie pandemii COVID-19.
Komisja ds. Nauki KRASP wskazuje, że „regularnie przeprowadzana ocena jest niezbędna do właściwego zarządzania kapitałem ludzkim w jednostce i w efekcie do zarządzania na poziomie strategicznym. Z drugiej strony zrozumiałe jest, że w obliczu pandemii trudno jest wymagać od pracowników uczelni, w tym również uczelni medycznych, pełnego zaangażowania w pracę badawczą”.

Na podstawie powyższych przesłanek Niezależny Związek Zawodowy Pracowników UWM w Olsztynie „Prawda” wnosi o odstąpienie od rozwiązania umów o pracę na podstawie przepisu art. 123 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574.

Wnosimy również o wdrożenie procedur naprawczych oraz weryfikację ocen komisji wydziałowych lub komisji uczelnianej. W systemie oceny okresowej brak jest odpowiednich procedur wspierających pracowników Uniwersytetu co doprowadziło do tego, że stał się on przedmiotem a nie podmiotem oceny. Proces oceny okresowej to również proces oceny Uczelni, której obowiązkiem jest wspierać proces dydaktyczny i naukowy prowadzony przez jej pracowników.  Czy oceny okresowe komisji wydziałowych uwzględniły ten aspekt życia akademickiego. Trudno wytłumaczyć przypadki negatywnej oceny zajęć dydaktycznych bez ich hospitacji a także oceny zajęć prowadzonych podczas pandemii w systemie zdalnego nauczania, bez ich merytorycznej analizy.

W związku z trwającym audytem wewnętrznym zwracamy się z prośbą o unieważnienie lub weryfikację wykonanych przez komisje ocen okresowych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku z naruszeniem zasad prawa i wykonaniem oceny okresowej niezgodnie z Regulaminem oceny nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.