PODWYŻKI 28.06.2023

Koleżanki i koledzy, życzliwi i nieżyczliwi, cierpliwi i niecierpliwi, w dniu dzisiejszym przesłaliśmy wątpliwości pytania i wnioski w związku z porozumieniem płacowym na ręce Pana Rektora Przyborowskiego.

Prosiliśmy o stanowisko w kwestiach, które formułowała społeczność pracownicza.

Pan Rektor z tego co nam przekazano, nie będzie niczego wyjaśniał w formie pisemnej.

Ale co ciekawe wyjaśnienia podesłał nam Związek Nauczycielstwa Polskiego.

BARDZO DZIĘKUJEMY!!!

Ale nam zależało na odpowiedziach PRACODAWCY!!!

P O R O Z U M I E N I E

zawarte dnia 28 czerwca 2023 roku
pomiędzy Rektorem UWM w Olsztynie
a przedstawicielami związków zawodowych działających w UWM w Olsztynie
w sprawie podziału środków na podwyżki wynagrodzeń
dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Mając na uwadze zwiększenie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń pracowników oraz potrzeby płacowe pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Strony po dyskusji przyjęły następujące ustalenia:

§ 1

1.         Strony zgodnie postanawiają, że przedmiotem podziału środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie są:

 1. środki przyznane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na podwyższenie wynagrodzeń pracowników oraz potrzeby płacowe pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w kwocie 22.981.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r., (co stało się z oprocentowaniem sumy w kwocie 22.981.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych)
 2. dodatkowa kwota przyznana ze środków Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w wysokości 20% puli przypadającej na podwyżki w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, która w 2023 r. wynosi 1.022.490 zł (słownie: milion dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych) z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2023 r.

2. Środki na podwyżki, o których mowa w ust. 1, zostaną rozdysponowane w dwóch grupach:

 1. pracowników będących nauczycielami akademickimi,
 2. pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

3. Podwyżki, o których mowa w ust. 1, zostaną przyznane pracownikom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. byli zatrudnieni na Uniwersytecie w dniu 31 grudnia 2022 r.,

są zatrudnieni w trybie ciągłym do dnia przyznawania podwyżek, (- zapis § 1 ust. 3 pkt 2 Porozumienia i użycie sformułowania: : „są zatrudnienia w trybie ciągłym, do dnia przyznawania podwyżek” . Enigmatyczne jest sformułowania zatrudnienia w trybie ciągłym i wątpliwości budzi jak interpretować to kryterium, data? 01.01.2023 czy dzień podpisania porozumienia?)  

 •  na dzień 31 grudnia 2022 r. i w dniu przyznawania podwyżek nie mają kary dyscyplinarnej lub kary porządkowej,(– niejasne jest kryterium użyte w § 1 ust. 3 pkt 3 Porozumienia z jakiego powodu wyłącznie uwzględnia się brak kar dyscyplinarnych w dacie 31 grudnia 2022 r. , skoro dzień przyznawania podwyżek przypada  w datach po podpisaniu Porozumienia, czyli jeżeli nie masz kar w dacie 31 grudnia 2022 r., ale masz w dniu np. 31 maja 2023 r. to nie tracisz uprawnień do podwyżek.)
 • na dzień 31 maja 2023 r. nie przebywają na urlopie bezpłatnym lub urlopie wychowawczym.

4. Podwyżki są przyznawane w zaokrągleniu do pełnych złotych i z uwzględnieniem wymiaru etatu, na którym zatrudniony jest pracownik.

§ 2

1. Środki na podwyżki, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, wynoszą 1.915.083,33 zł brutto miesięcznie (słownie: milion dziewięćset piętnaście tysięcy osiemdziesiąt trzy 33/100 złotych). Kwota ta zostaje pomniejszona o:

1)    składkę ZUS płatną po stronie pracodawcy,

2)    przeciętny dodatek stażowy w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego,

    3)    dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składką z nim związaną, (proszę o interpretację, wyjaśnienie tego punktu : Ile to osób razem do podziału środków? Czy zgodnie z inf. na stronie internetowej jest 1737 nauczycieli i 1270 nie-nauczycieli = razem 3007 osób)

4)         składka pracodawcy na PPK w faktycznej wysokości. . (Ile osób płaci na PPK, jaki będzie miesięczny wzrost opłaty po stronie pracodawcy po podwyżkach?)

2. Z puli środków, o której mowa w ust. 1, w pierwszej kolejności przyznaje się podwyżki dla pracowników będących nauczycielami akademickimi, którzy nie zostali uwzględnieni przy podwyżkach przyznawanych na podstawie porozumienia z dnia 11 października 2022 r. pomiędzy Rektorem UWM w Olsztynie a przedstawicielami związków zawodowych działających w UWM w Olsztynie w sprawie podziału środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z uwagi na niespełnienie wymogu pozostawania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w podstawowym miejscu pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce a jednocześnie nie pozostawali i nie pozostają w czasie ich przyznawania w zatrudnieniu w innej uczelni (suma środków na ten cel wynosi 20.796 zł). – PUNKT DO USUNIĘCIA

3. Z zastrzeżeniem ust. 4, kwota podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla uprawnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty wynosi:

 1. w odniesieniu do pracownika będącego nauczycielem akademickim – 411,16 zł (słownie: czterysta jedenaście złotych 16/100 złotych),
 2. w odniesieniu do pracownika niebędącego nauczycielem akademickim – 342,64 zł (słownie: trzysta czterdzieści dwa 64/100 złotych). DO PODSTAWY ZASADNICZEJ

4. Indywidualne podwyżki pracowników zostaną pomniejszone o faktycznie przyznaną podwyżkę obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r., wynikającą z regulacji sfinansowanej ze środków Uniwersytetu od 1.01.2023 r. ( Ile tu zostanie pieniędzy? Może to równoważy wzrost opłaty na PPK?)

§ 3

1. Środki na podwyżki, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, wynoszą 146.070 zł brutto miesięcznie (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy siedemdziesiąt złotych). Kwota ta zostaje ŁA pomniejszona o:

1)  składkę ZUS płatną po stronie pracodawcy,

2)  przeciętny dodatek stażowy w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego,

3)  premię regulaminową w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego,

4) dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składką z nim związaną, (proszę o interpretację, wyjaśnienie tego punktu)

5)  składka pracodawcy na PPK w faktycznej wysokości.

2. Środki na podwyżki, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, zostaną rozdysponowane wśród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi poprzez przyznanie uprawnionym pracownikom podwyżki do wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 68,53 zł brutto miesięcznie (słownie: sześćdziesiąt osiem 53/100 złotych) w przeliczeniu na pełne etaty.

§ 4

 1. Wypłata wynagrodzeń w podwyższonej wysokości nastąpi:
 2. w odniesieniu do pracowników będących nauczycielami akademickimi – z wypłatą wynagrodzenia za sierpień 2023 r.,
 3. w odniesieniu do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – z wypłatą wynagrodzenia za lipiec 2023 r. . (dla osób, których stosunek pracy upływa wcześniej – w dniu rozwiązania umowy)
 • Wyrównanie wynagrodzeń będzie następować jednorazowo w możliwie jak najkrótszym terminie, nie później niż do 1 października 2023 r.(dlaczego nie 1 sierpnia 2023?)

                                                                               §5

 • Niniejsze porozumienie wstrzymuje uchwalenie regulaminu płac do czasu skorygowania w projekcie kwot zaszeregowania.

§ 6

Zmiany niniejszego porozumienia mogą nastąpić wyłącznie w drodze aneksu.

§ 7

Porozumienie podpisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Związki Zawodowe:                                                                              Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

                                                                                                                          w Olsztynie:                 

                                      ……………………………………             

NSZZ „Solidarność”         ……………………………………                                  

ZNP                                   ……………………………………

NZZP UWM                      ……………………………………

w Olsztynie „PRAWDA”

PROSZĘ USTOSUNKOWAĆ SIĘ DO PONIŻSZEGO:

RAZEM jest 24.003.490,- zł Dzielimy na 13 miesięcy (wraz z DWR czyli trzynastką) = 1.846.422,31 i to dzielimy na 3007 pracowników  = 614,04 na osobę miesięcznie. Odejmujemy ZUS pracodawcy ok. 20% i średni dodatek za staż 10% to zostaje ok. 442,10 na osobę. Można założyć, że 411,16 zł to odpowiednia kwota podwyżki.

PYTANIA:

1. Ile jest osób faktycznie uprawnionych, ile to pełnych etatów?

2. Jakie będą oszczędności w całej puli –kwotowo miesięcznie?

3. Czy w związku z powyższym kwota podwyżki wyższa niż 411,16  jest niemożliwa do uzyskania w tym budżecie?

PRAWDA O UWM

Czy to Janusz Chełchowski zostanie dyrektorem szpitala uniwersyteckiego?

Opublikowano: poniedziałek, 26 czerwiec 2023 22:20

Zainteresowanych stanowiskiem dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego UWM jest co najmniej 2 kandydatów: Janusz Chełchowski i Tomasz Mieszkowski – taką nieoficjalną informację otrzymałem z dwóch źródeł.

“Zającem” w tym konkursie ma być Tomasz Mieszkowski, a wygranym Janusz Chełchowski, kolega prorektora ds. Collegium Medicum UWM prof. Sergiusza Nawrockiego (panowie znają się z okresu, gdy Chełchowski był dyrektorem Szpitala MSWiA w Olsztynie, a prof. Nawrocki szefem kliniki radioterapii w tym szpitalu).

Tomasz Mieszkowski potwierdził, że złożył dokumenty, ale przekazał, że wywiadu udzieli mi dopiero po ogłoszeniu wyniku konkursu. Natomiast Janusz Chełchowski odparł, że rozważa start w konkursie. Zaznaczył, że został prawomocnie uniewinniony. Gdy odparłem, że do dzisiaj jestem zaskoczony tym wyrokiem, usłyszałem, że mam więcej do niego nie dzwonić i zakończył rozmowę.

Tomasz Mieszkowski na pytanie o wykształcenie i doświadczenie przesłał mi swoje CV i napisał:

“Czuję się zaskoczony tym pytaniem, bo nie wiedziałem, że być dopiero kandydatem jest takie ważne dla społeczeństwa. Nie mogę odmówić. Proszę jednak nie napierać więcej, bo w konkursie nie pomagacie.

Lat 57, urodzony w Elblągu , mieszkam w Olsztynie.

WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE

1985 – 1990 Akademia Medyczna w Gdańsku Wydział Lekarski Oddział Stomatologiczny.

1998 – 2000 Wydział Prawa Uniwersytet Gdański – studia przerwane z przyczyn rodzinnych i zmiany planów

Osobistych.

PRZEBIEG DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ

1990 – 1991 Zespół Opieki Zdrowotnej w Iławie – Lekarz stomatolog

1992 – 1992 Zarząd Służby Zdrowia MSW w Olsztynie – Lekarz stomatolog

1992 – 1996 Wojewódzki Szpital Zespolony, Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Olsztynie

1992 Prywatne Gabinety Stomatologiczne – właściciel – Lekarz stomatolog

1996 PRZEDSIĘBIORCA :

„Prywatne Gabinety Stomatologiczne”

Budowa Budynku Handlowo-Usługowego „Dom Zdrowia” przy ul. Żołnierskiej w Olsztynie

„ Wynajem Lokali Użytkowych” Spółka Cywilna.

„ Biuro Handlowo – Usługowe” – handel międzynarodowy.

2005 Aylsham Dental Practice UK Limited , Norwich ,

Norfolk Wielka Brytania– Menager Przychodni, Lekarz stomatolog

2008 Udział w konkursie na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie.

Konkurs nierozstrzygnięty.

2011 „ETM” Spółka Cywilna – Budowa Sanatorium Solanki / dom zdrojowy w Inowrocławiu.

Działalność medyczna prowadzona równolegle z opisaną działalnością gospodarczą.

SPECJALIZACJE I KURSY ZAWODOWE

1994 I stopień specjalizacji – Chirurgia Stomatologiczna .

1995 Doskonalenie Umiejętności Kierowniczych.

1995 Komunikowanie Interpersonalne , a procesy zarządzania .

1996 Planowanie Pracy i Zarządzanie Zespołem Kadry Pracowniczej.

1997 Podstawy Zarządzania Zespołami Ludzkimi.

1998 Negocjacje. Style. Techniki.

1998 Komunikacja Interpersonalna w Biznesie .

1998 Studia na Wydziale Prawa UG w Gdańsku. Rozpoczęcie

2005 Intensywny kurs j. angielskiego z zakresu medycyny.

INFORMACJE DODATKOWE :

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDOWA :

Start w wyborach samorządowych do Miejskiego Sejmiku Samorządowego z ramienia

„ Fachowcy Miastu „.

PRZYNALEŻNOŚĆ PARTYJNA:

Bezpartyjny

PRZYNALEŻNOŚĆ ORGANIZACYJNA:

Od 1990 członek Warmińsko – Mazurskiej Izby Lekarskiej.

Były członek komisji stomatologicznej Warmińsko – Mazurskiej Izby Lekarskiej

Były Zastępca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Warmińsko – Mazurskiej Izby Lekarskiej.

ZAINTERESOWANIA:

Ekonomia – rynki światowe w aspekcie notowań giełdowych.

Prawo

Sport – łowiectwo oraz łowiectwo podwodne, strzelectwo – trzykrotne Mistrzostwo Polski w Myśliwskim Wieloboju Strzeleckim, nurkowanie ( w tym jaskiniowe ). Obecnie łucznictwo.

Mecenat Artystyczny – kultywacja tradycyjnych technik witrażowych – kontakt i współpraca z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Sztuk Pięknych.

ODZNACZENIA :

Brązowy medal –„Zasłużony dla Łowiectwa Polskiego”

Co wiadomo na temat Janusza Chełchowskiego?

Z wykształcenia inżynier budownictwa po Politechnice w Gdańsku. Działacz PO. Został odwołany ze stanowiska dyrektora szpitala MSWiA w 2014 po druzgocących wynikach kontroli zawartych w Protokole Zespołu Kontrolnego MSW z 14 grudnia 2014 roku.

Pisałem o tym w artykułach:
Janusz Chełchowski: „Znakomity przywódca” czy… ?

Storpedował pomysł ówczesnego prorektora ds. Collegium Medicum UWM prof. Wojciecha Maksymowicza, połączenia szpitala uniwersyteckiego ze szpitalem MSWiA, gdyż to nie on byłby dyrektorem nowej placówki.

Pisałem na ten temat TUTAJ

Wyniki kontroli w Szpitalu MSWiA stały się następnie przedmiotem aktu oskarżenia Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. W I instancji Chełchowski został skazany, ale w II został prawomocnie uniewinniony.

O akcie oskarżenia i wyroku sądów pisałem w artykułach:

Były-dyrektor-polikliniki-Janusz-Ch.-usłyszał-5-zarzutów-prokuratorskich

Trwa-proces-karny-bylego-dyrektora-polikliniki-Janusza-Ch.

Byly-dyrektor-polikliniki-Janusz-Ch.-prawomocnie-uniewinniony

Z powodu procesu został odwołany ze stanowiska prorektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Pisałem o tym TUTAJ

Znalazł wówczas pracę w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie.

Pisałem o tym w artykule pt. 

Super menedżer wylądował w Krakowskiej Akademii.

Obecnie nie znalazłem jego nazwiska wśród pracowników wydziału.

Założona przez niego spółka, która prowadziła przychodnię lekarską w Olsztynie nie odniosła sukcesu i została sprzedana Luxmedowi. Powrotu do spółki deweloperskiej WPB, której był swego czasu prezesem, nie ma, bo spółka już dawno ogłosiła upadłość.

W ogłoszeniu rektora o konkursie czytamy, że od kandydatów na dyrektora USK wymaga się:
• ukończenie studiów wyższych i posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego
• posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym lub ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi;
• posiadanie wiedzy i doświadczenia dającego rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Dyrektora Szpitala;
• niekaralność w rozumieniu art. 46 ust. 2 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej;
• znajomość problematyki oraz regulacji prawnych określających zasady funkcjonowania placówek ochrony zdrowia;
znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym.

Pierwszy konkurs został unieważniony. Drugi ma zostać rozstrzygnięty 7 lipca.

Adam Socha

Prosimy Czytelników i Przyjaciół o wpłaty na wydawanie miesięcznika „Debata” i portalu debata.olsztyn.pl. Od Państwa ofiarności zależy dalsze istnienie wolnego słowa na Warmii. Nr konta bankowego Fundacji „Debata”: 26249000050000450013547512. KRS: 0000 337 806. Adres: 11-030 Purda, Patryki 46B

Vox populi, vox Dei

GŁOS LUDU, GŁOSEM BOGA

W dniu 19 czerwca 2023 roku,

w Uniwersytecie Lud powiedział WŁADZY

DOŚĆ!!!

ZWIĄZKI ZAWODOWE UZGODNIŁY WSPÓLNE STANOWISKO W SPRAWIE WSPARCIA NAJBIEDNIEJSZYCH

TO POCZĄTEK!

TERAZ POLECI

Zajęci sprawami doczesnymi,

czyli rozmowami na temat podwyżek płac,

umknęła nam rocznica śmierci

w dniu 22 maja Zbigniewa Wodeckiego.

Dlaczego wspominamy tego piosenkarza?

PRAWDA była podczas jego ostatniego występu w Olsztynie, nawet kawałeczek koncertu zarejestrowaliśmy i chcemy się tym podzielić.

PRZYPOMINAMY PRZY TEJ OKAZJI, ŻE  JUTRO  O  GODZINIE  8.00, MOŻE  SIĘ  ZDARZYĆ,  IŻ  PAN  REKTOR PRZYBOROWSKI  OBWIEŚCI  ZAKOŃCZENIE NEGOCJACJI  DOTYCZĄCYCH  PODWYŻEK PŁAC.

W związku z wydanym Komunikatem MAJESTATU (który zamieszczamy poniżej) informujemy, że nasze spotkanie wyznaczone na dzień 12 czerwca 2023 roku nie doszło do skutku, w związku z innymi niecierpiącymi zwłoki działaniami PRAWDY.

Grzecznie poprosiliśmy MAJESTAT o zmianę terminu.

Co byśmy nie zrobili to mamy wrażenie, że według MAJESTATU PRAWDA jest winna całemu złu w naszym miejscu pracy.

Przyjaciele oceńcie sami!

Poniżej jeden z faktów!

W związku z coraz gorszym nastawieniem MAJESTATU wobec PRAWDY i pokazywaniem palcem na nas będziemy sukcesywnie pokazywać FAKTY!

Mamy nadzieję, że dosyć jasno wskazujemy, że nie mając nieograniczonego wsparcia finansowego, oraz hordy prawników zarówno swoich, jak i wynajmowanych na rynku, jakimi dysponuje MAJESTAT, jesteśmy sami zmuszeni zajmować się przestępstwami popełnianymi wobec naszych pracowników.

A zapewniamy, że nie jest to proste.

W tym miejscu chcemy przypomnieć, że w październiku 2022 roku, MAJESTAT razem z jednym związkiem zawodowym (REPREZENTATYWNYM) wprowadził podwyżki płac, ignorując stanowisko Solidarności a nas nawet nie informując, że coś takiego preparuje.

JESTEŚMY ZDZIWIENI, ŻE DZIŚ WYROCZNIA BIURO PRAWNE, MAJESTOWI NIE PODPOWIADA, IŻ MOŻNA PONOWNIE, SOBIE I SWOIM PRZYJACIOŁOM PRZYZNAĆ PIENIĄDZE!!!

P-17/2023                                                                  Olsztyn, dnia …………………..  roku

                                               Do:                             Sądu Rejonowego w Olsztynie

                                                                                  II Wydział Karny

                                                                                  ul. Dąbrowszczaków 44

                                                                                  10-543 Olsztyn

                        Za pośrednictwem:                             Prokuratora Prokuratury Rejonowej  

                                                                                  Olsztyn-Północ

                                                                                  ul. Emilii Plater 12

                                                                                  11-041 Olsztyn

                                   Skarżący:                                Związek Zawodowy Pracowników

                                                                                  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

                                                                                  w Olsztynie „PRAWDA”

                                                                                  reprezentowany przez przewodniczącego

                                                                                  Andrzeja Adamowicza

                                                                                  adres siedziby:

                                                                                  Purda 68

                                                                                  11-030 Purda

Sygn. akt: 4021-0.Ds.2490.2022

Zażalenie na postanowienie

o odmowie wszczęcia dochodzenia

Działając w imieniu własnym, niniejszym:

 • zaskarżam w całości postanowienie Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2022 roku zatwierdzone przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Północ – o odmowie wszczęcia dochodzenia – na podstawie art. 325e §1a oraz art. 465 §1 i §2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – kodeks postępowania karnego.
 • zarzucam ww. postanowieniu – na podstawie art. 427 §2 w zw. z art. 438 pkt 3 kodeksu postępowania karnego naruszenie przepisów prawa procesowego:
 • art. 17 ust. 1 pkt 2 kodeksu postępowania karnego, polegające na niewłaściwym jego zastosowaniu w danym stanie faktycznym, poprzez odmowę wszczęcia przez Komendę Miejską Policji w Olsztynie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Północ dochodzenia nie uzasadniając umorzenia poprzez wskazanie okoliczności lub faktów przemawiających za tym, że działania władz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nie zawierały znamion czynu zabronionego oraz nie wskazując, że ustawa stanowi, że w danym przypadku sprawca nie popełnia przestępstwa.
 • naruszenie prawa procesowego, tj. art. 10 §1 kodeksu postępowania karnego,  polegające na wybiórczym i pobieżnym sposobie przeprowadzenia postępowania sprawdzającego, ograniczającym się do przyjęcia zawiadomienia o działaniach Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie od przedstawiciela Związku Zawodowego „Prawda” w osobie Pana Andrzeja Adamowicza,
 • naruszenie prawa materialnego, tj. art. 35 ust. 1 pkt 2,3 i 4 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku – o związkach zawodowych oraz art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 roku – o dostępie do informacji publicznej, polegające na ich niezastosowaniu, będącym skutkiem zaniechania przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, a co za tym idzie zbadania okoliczności pod kątem popełnienia przez władze Uniwersytetu czynów określonych w tych przepisach, tj. utrudnianie wykonywania działalności związkowej,  dyskryminacja, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych z powodu przynależności do związku zawodowego, pozostawania poza związkiem zawodowym lub wykonywania funkcji związkowej, niedopełnienie w terminie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 261 ust. 1 ustawy, nieudostępnienia informacji publicznej wbrew ciążącemu obowiązkowi, pomimo przedstawienia przez zawiadamiającego obszernej dokumentacji przemawiającej za wysokim prawdopodobieństwem popełnienia ww. czynów.
 • naruszenie prawa materialnego, tj. art. 218 §1a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – kodeks karny, polegające na jego niezastosowaniu, będącym skutkiem zaniechania przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, a co za tym idzie zbadania okoliczności pod kątem popełnienia przez władze Uniwersytetu czynów określonych w ww. przepisie, tj. uporczywe i złośliwe naruszanie praw pracowników, poprzez rozwiązywanie z pracownikami stosunków pracy z naruszeniem przepisów ustawy, stosowanie niezgodnego z prawem regulaminu w zakresie dokonywania okresowych ocen pracowników dydaktycznych, licznych nie prawidłowości podczas procedury dokonywania ocen okresowych pracowników dydaktycznych oraz  nieuzasadnione zaniechanie wypłaty nagrody jubileuszowej.
 • podnosząc powyższe zarzuty wnoszę o uchylenie zaskarżonego postanowienia i zlecenie Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie przeprowadzenie postępowania przygotowawczego – na podstawie art.  427 §1 i 437 §1 w zw. z art. 330 §1 kodeksu postępowania karnego.

Uzasadnienie

W dniu 22 grudnia 2022 roku Prokurator Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Północ Robert Dąbrowski zatwierdził postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie zawiadomienia działającego w imieniu Związku Zawodowego Pracowników Uniwersytetu

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Pana Andrzeja Adamowicza. Przedmiotem dochodzenia miałoby być zaistniałe w bliżej nieokreślonym czasie, nie później niż 23 listopada 2022 roku, w Olsztynie nieudostępnienie informacji publicznej (nt. wysokości zarobków kadry kierowniczej Uniwersytetu, wysokości zarobków Rady Uniwersytetu, zasad dokonywania odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, przyznania pracownikom świadczeń socjalnych lub innych finansowych, podmiany dokumentów w trakcie postepowania habilitacyjnego dr. Tomasza. W………….. i zasad ponownego wszczęcia przewodu habilitacyjnego wymienionego, braku zgody na uruchomienie strony internetowej Związku Zawodowego Pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie „Prawda”, zbycia działek budowalnych przez Uniwersytet oraz korzyści majątkowych jakie uzyskał on z 10% udziałów w Instytucie Terapii Komórkowych w latach 2016-2022), przedstawicielom ww. Związku zawodowego, wbrew obowiązkowi który to ciążył na władzach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, co miało stanowić utrudnianie przez władze Uniwersytetu wykonywania działalności związkowej, tj. o czyn z art. 35 ust. 1 pkt 2,3 i 4 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku – o związkach zawodowych oraz art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 roku – o dostępie do informacji publicznej.

Dowód: pisemne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa datowane na dzień 15 października 2022 roku wraz z załącznikami – w aktach postępowania sprawdzającego k. 9  – 70.

            Nie sposób zgodzić się z powyższym rozstrzygnięciem, bowiem decyzja organu prowadzącego postępowanie sprawdzające jest błędną i znacząco wykroczyła poza ramy swobodnej oceny dowodów, tym samym stanowi w istocie ocenę dowolną.

W toku postępowania przygotowawczego organ przyjął zawiadomienie Pana Andrzeja Adamowicza. Warto zaznaczyć, że była to jedyna czynność podjęta przez organ w toku postępowania sprawdzającego. Przewodniczący Związku Zawodowego „Prawda” przedłożył również dokumentację stanowiącą między innymi korespondencję z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (zarówno mailową jak i listowną), świadczącą o wysokim prawdopodobieństwie naruszenia ww. przepisów ustawy przez Uniwersytet będący w świetle prawa pracodawcą.            

W zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Przewodniczący Związku Zawodowego „PRAWDA” informuje bowiem o szeregu niezgodnych z przepisami obu wskazanych ustaw działań noszących znamiona czynów zabronionych obarczonych określonymi w wymienionych powyżej przepisach sankcjami prawa karnego.

W okresie od roku 2016 do 23 listopada 2022 roku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski będący w świetle prawa pracodawcą uporczywie i złośliwie naruszał prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy i przynależności do organizacji związkowej. Pracodawca pomimo licznych wniosków i dyspozycji uchylał się od udostępniania Związkowi informacji publicznych oraz innych informacji niezbędnych do prawidłowego, skutecznego i zgodnego z prawem działania związku ukierunkowanego na ochronę praw pracowników zrzeszonych.

Dowód: ustne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa datowane na dzień 23 listopada 2022 roku – w aktach postępowania sprawdzającego k. 1  – 8.

Tak też w lutym 2022 roku Związek Zawodowy złożył zawiadomienie do Rektora w związku z licznymi zgłoszeniami pracowników dydaktycznych o nieprawidłowościach związanych z procedurą okresowej oceny nauczycieli akademickich. Związek kwestionował obowiązujący regulamin i przedstawił materiał dowodowy świadczący o podrabianiu dokumentów dotyczących oceny okresowej pracownika naukowego prof. Joanny W………. . Związek Zawodowy w dniu 19 września 2022 roku złożył wniosek o udostępnienie mu wyników postepowania wyjaśniającego w ww. sprawie. Dokumentację dotyczącą postępowania wyjaśniającego Związek otrzymał po upływie blisko dwóch miesięcy – 17 listopada 2022 roku co znacznie utrudniło podjęcie sprawnych i skutecznych działań. 

Dowód: ustne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa datowane na dzień 23 listopada 2022 roku – w aktach postępowania sprawdzającego k. 1  – 8.

Ponadto, zawiadamiający wskazał na szereg naruszeń przepisów prawa pracy w stosunku do pracowników przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, takich jak niezgodne z przepisami rozwiązanie stosunku pracy, czy też zaniechanie wypłaty nagrody jubileuszowej. Permanentny charakter działań pracodawcy może wskazywać na wypełnienie

znamion czynu zabronionego określonego w art. 218 §1a kodeksu pracy. Organ w postanowieniu o odmowie wszczęcia dochodzenia nie odniósł się do działań mających wypełniać znamiona określonego w ww. przepisie czynu zabronionego.

Dowód: ustne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa datowane na dzień 23 listopada 2022 roku – w aktach postępowania sprawdzającego k. 1  – 8.

Zawiadamiający wskazał na szereg uchybień Uniwersytetu w zakresie obowiązku udostępniania informacji publicznej i udaremniających działalność Związku zawodowego. Zawiadamiający przedłożył wnioski o udostępnienie Związkowi informacji w przedmiocie: wysokości zarobków kadry kierowniczej Uniwersytetu, wysokości zarobków Rady Uniwersytetu, zasad dokonywania odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, przyznania pracownikom świadczeń socjalnych lub innych finansowych, podmiany dokumentów w trakcie postępowania habilitacyjnego dr. Tomasza W…………. i zasad ponownego wszczęcia przewodu habilitacyjnego wymienionego, braku zgody na uruchomienie strony internetowej Związku Zawodowego Pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie „Prawda”, zbycia działek budowlanych przez Uniwersytet oraz korzyści majątkowych jakie uzyskał on z 10% udziałów w Instytucie Terapii Komórkowych w latach 2016-2022 oraz zdawkowe w swej treści odpowiedzi Uniwersytetu świadczące o intencji uchylenia się od przedmiotowego obowiązku, a także podniósł, że na część składanych pracodawcy wniosku Związek Zawodowy nie otrzymał żadnych odpowiedzi.

Dowód: pisemne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa datowane na dzień 15 października 2022 roku wraz z załącznikami – w aktach postępowania sprawdzającego k. 9  – 70, wniosek o udostępnienie informacji publicznej datowany na dzień 24 listopada 2022 roku – w aktach postępowania sprawdzającego k. 72, odpowiedź na wniosek z UW-M w Olsztynie datowana na dzień 8 grudnia 2022 roku – w aktach postępowania sprawdzającego k. 73-79.

Działanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze naruszało przepisy postępowania karnego, ponieważ organ nie uzasadnił w jakimkolwiek stopniu swojego stanowiska. Nie wskazał bowiem jakie okoliczności i w jaki sposób udało mu się ustalić w toku postępowania i dlaczego miałyby one świadczyć o tym, że działania władz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nie zawierały znamion czynu zabronionego.

W konsekwencji, jak zostało podkreślone w petitum pisma, organ naruszył tym samym art. 17 ust. 1 pkt 2 kodeksu postępowania karnego, poprzez nieuzasadnione wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia.

Organ jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego w należyty sposób pozwalający na weryfikację tego, czy do popełnienia czynu doszło oraz

czy ten czyn ewentualnie zawiera znamiona któregoś z czynów zabronionych określonych w kodeksie karnym. W danym stanie faktycznym nie można stwierdzić, że organ dostatecznie dopełnił swoich obowiązków. Działanie organu należy uznać zatem za naruszenie zasady legalizmu.

Zaniechanie podjęcia przez organ działań pozwalających na zbadanie okoliczności wskazujących na możliwość popełnienia przez władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie czynów zabronionych w konsekwencji sprawiło, że organ naruszył wskazane przepisy ustawy o związku zawodowym i o dostępie do informacji publicznej, poprzez ich niezastosowanie. Doszło do tego pomimo przedstawienia przez zawiadamiającego obszernej dokumentacji wskazującej na prawdopodobieństwo popełnienia czynów zabronionych przez wskazanego sprawcę.

Pomimo uprawdopodobnienia powyższych faktów poprzez przedłożenie organowi m. in. pełnej dokumentacji potwierdzającej działania władz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, organ poprzestał na przyjęciu zawiadomienia o tych okolicznościach przez przedstawiciela Związku Zawodowego „Prawda” w osobie Pana Andrzeja Adamowicza i na tym etapie odmówił wszczęcia dochodzenia.

Biorąc pod uwagę przytoczone w niniejszym zażaleniu okoliczności, niniejszym wnoszę jak w petitum.

Przewodniczący NZZP UWM  w Olsztynie

                                                                                                                                                    „PRAWDA”

 

 

 

                                                                                                                                      Andrzej Bronisław Adamowicz  

W związku z intensywnymi pracami nad podwyżkami oraz działaniami w obronie naszych pracowników nie jest możliwe spotkanie w tym tygodniu celem dokończenia negocjacji.

W związku z powyższym zaproponowaliśmy spotkanie w terminie późniejszym co zostało zaakceptowane przez Pana Rektora, który wyznaczył termin spotkania na 19 czerwca 2023 r.

Dnia 09 czerwca 2023 11:06 uwmprawda <uwmprawda@o2.pl> napisał(a):

Szanowny Panie Rektorze

Szanowni Panowie Związkowcy

W związku z tym, że NZZPUWM w Olsztynie PRAWDA, nie może uczestniczyć w spotkaniu w dniu 12.06.2023 roku, prosimy o wyznaczenie innego terminu. Informujemy jednocześnie, że jesteśmy do dyspozycji dopiero od 19 czerwca 2023 roku. 

Z poważaniem

Andrzej Adamowicz

Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie PRAWDA

Dnia 08 czerwca 2023 07:06 Izabela Bagińska <izabela.baginska@uwm.edu.pl> napisał(a):

Szanowni Przedstawiciele Związków Zawodowych,

Na polecenie Jego Magnificencji Rektora prof. Jerzego Przyborowskiego

zapraszam na negocjacje w sprawie podziału środków przekazanych przez

Ministerstwo Edukacji i Nauki na podwyżki, którego termin został

wyznaczony na dzień 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 8:00 w

sali 102 w Rektoracie.

Z poważaniem

Izabela Bagińska