PRAWDA O UWM

PODWYŻKI 28.06.2023

Koleżanki i koledzy, życzliwi i nieżyczliwi, cierpliwi i niecierpliwi, w dniu dzisiejszym przesłaliśmy wątpliwości pytania i wnioski w związku z porozumieniem płacowym na ręce Pana Rektora Przyborowskiego.

Prosiliśmy o stanowisko w kwestiach, które formułowała społeczność pracownicza.

Pan Rektor z tego co nam przekazano, nie będzie niczego wyjaśniał w formie pisemnej.

Ale co ciekawe wyjaśnienia podesłał nam Związek Nauczycielstwa Polskiego.

BARDZO DZIĘKUJEMY!!!

Ale nam zależało na odpowiedziach PRACODAWCY!!!

P O R O Z U M I E N I E

zawarte dnia 28 czerwca 2023 roku
pomiędzy Rektorem UWM w Olsztynie
a przedstawicielami związków zawodowych działających w UWM w Olsztynie
w sprawie podziału środków na podwyżki wynagrodzeń
dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Mając na uwadze zwiększenie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego z przeznaczeniem na podwyższenie wynagrodzeń pracowników oraz potrzeby płacowe pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Strony po dyskusji przyjęły następujące ustalenia:

§ 1

1.         Strony zgodnie postanawiają, że przedmiotem podziału środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie są:

 1. środki przyznane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na podwyższenie wynagrodzeń pracowników oraz potrzeby płacowe pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w kwocie 22.981.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r., (co stało się z oprocentowaniem sumy w kwocie 22.981.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych)
 2. dodatkowa kwota przyznana ze środków Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w wysokości 20% puli przypadającej na podwyżki w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, która w 2023 r. wynosi 1.022.490 zł (słownie: milion dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych) z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2023 r.

2. Środki na podwyżki, o których mowa w ust. 1, zostaną rozdysponowane w dwóch grupach:

 1. pracowników będących nauczycielami akademickimi,
 2. pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

3. Podwyżki, o których mowa w ust. 1, zostaną przyznane pracownikom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. byli zatrudnieni na Uniwersytecie w dniu 31 grudnia 2022 r.,

są zatrudnieni w trybie ciągłym do dnia przyznawania podwyżek, (- zapis § 1 ust. 3 pkt 2 Porozumienia i użycie sformułowania: : „są zatrudnienia w trybie ciągłym, do dnia przyznawania podwyżek” . Enigmatyczne jest sformułowania zatrudnienia w trybie ciągłym i wątpliwości budzi jak interpretować to kryterium, data? 01.01.2023 czy dzień podpisania porozumienia?)  

 •  na dzień 31 grudnia 2022 r. i w dniu przyznawania podwyżek nie mają kary dyscyplinarnej lub kary porządkowej,(– niejasne jest kryterium użyte w § 1 ust. 3 pkt 3 Porozumienia z jakiego powodu wyłącznie uwzględnia się brak kar dyscyplinarnych w dacie 31 grudnia 2022 r. , skoro dzień przyznawania podwyżek przypada  w datach po podpisaniu Porozumienia, czyli jeżeli nie masz kar w dacie 31 grudnia 2022 r., ale masz w dniu np. 31 maja 2023 r. to nie tracisz uprawnień do podwyżek.)
 • na dzień 31 maja 2023 r. nie przebywają na urlopie bezpłatnym lub urlopie wychowawczym.

4. Podwyżki są przyznawane w zaokrągleniu do pełnych złotych i z uwzględnieniem wymiaru etatu, na którym zatrudniony jest pracownik.

§ 2

1. Środki na podwyżki, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, wynoszą 1.915.083,33 zł brutto miesięcznie (słownie: milion dziewięćset piętnaście tysięcy osiemdziesiąt trzy 33/100 złotych). Kwota ta zostaje pomniejszona o:

1)    składkę ZUS płatną po stronie pracodawcy,

2)    przeciętny dodatek stażowy w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego,

    3)    dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składką z nim związaną, (proszę o interpretację, wyjaśnienie tego punktu : Ile to osób razem do podziału środków? Czy zgodnie z inf. na stronie internetowej jest 1737 nauczycieli i 1270 nie-nauczycieli = razem 3007 osób)

4)         składka pracodawcy na PPK w faktycznej wysokości. . (Ile osób płaci na PPK, jaki będzie miesięczny wzrost opłaty po stronie pracodawcy po podwyżkach?)

2. Z puli środków, o której mowa w ust. 1, w pierwszej kolejności przyznaje się podwyżki dla pracowników będących nauczycielami akademickimi, którzy nie zostali uwzględnieni przy podwyżkach przyznawanych na podstawie porozumienia z dnia 11 października 2022 r. pomiędzy Rektorem UWM w Olsztynie a przedstawicielami związków zawodowych działających w UWM w Olsztynie w sprawie podziału środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z uwagi na niespełnienie wymogu pozostawania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w podstawowym miejscu pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce a jednocześnie nie pozostawali i nie pozostają w czasie ich przyznawania w zatrudnieniu w innej uczelni (suma środków na ten cel wynosi 20.796 zł). – PUNKT DO USUNIĘCIA

3. Z zastrzeżeniem ust. 4, kwota podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla uprawnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty wynosi:

 1. w odniesieniu do pracownika będącego nauczycielem akademickim – 411,16 zł (słownie: czterysta jedenaście złotych 16/100 złotych),
 2. w odniesieniu do pracownika niebędącego nauczycielem akademickim – 342,64 zł (słownie: trzysta czterdzieści dwa 64/100 złotych). DO PODSTAWY ZASADNICZEJ

4. Indywidualne podwyżki pracowników zostaną pomniejszone o faktycznie przyznaną podwyżkę obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r., wynikającą z regulacji sfinansowanej ze środków Uniwersytetu od 1.01.2023 r. ( Ile tu zostanie pieniędzy? Może to równoważy wzrost opłaty na PPK?)

§ 3

1. Środki na podwyżki, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, wynoszą 146.070 zł brutto miesięcznie (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy siedemdziesiąt złotych). Kwota ta zostaje ŁA pomniejszona o:

1)  składkę ZUS płatną po stronie pracodawcy,

2)  przeciętny dodatek stażowy w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego,

3)  premię regulaminową w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego,

4) dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składką z nim związaną, (proszę o interpretację, wyjaśnienie tego punktu)

5)  składka pracodawcy na PPK w faktycznej wysokości.

2. Środki na podwyżki, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, zostaną rozdysponowane wśród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi poprzez przyznanie uprawnionym pracownikom podwyżki do wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 68,53 zł brutto miesięcznie (słownie: sześćdziesiąt osiem 53/100 złotych) w przeliczeniu na pełne etaty.

§ 4

 1. Wypłata wynagrodzeń w podwyższonej wysokości nastąpi:
 2. w odniesieniu do pracowników będących nauczycielami akademickimi – z wypłatą wynagrodzenia za sierpień 2023 r.,
 3. w odniesieniu do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – z wypłatą wynagrodzenia za lipiec 2023 r. . (dla osób, których stosunek pracy upływa wcześniej – w dniu rozwiązania umowy)
 • Wyrównanie wynagrodzeń będzie następować jednorazowo w możliwie jak najkrótszym terminie, nie później niż do 1 października 2023 r.(dlaczego nie 1 sierpnia 2023?)

                                                                               §5

 • Niniejsze porozumienie wstrzymuje uchwalenie regulaminu płac do czasu skorygowania w projekcie kwot zaszeregowania.

§ 6

Zmiany niniejszego porozumienia mogą nastąpić wyłącznie w drodze aneksu.

§ 7

Porozumienie podpisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Związki Zawodowe:                                                                              Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

                                                                                                                          w Olsztynie:                 

                                      ……………………………………             

NSZZ „Solidarność”         ……………………………………                                  

ZNP                                   ……………………………………

NZZP UWM                      ……………………………………

w Olsztynie „PRAWDA”

PROSZĘ USTOSUNKOWAĆ SIĘ DO PONIŻSZEGO:

RAZEM jest 24.003.490,- zł Dzielimy na 13 miesięcy (wraz z DWR czyli trzynastką) = 1.846.422,31 i to dzielimy na 3007 pracowników  = 614,04 na osobę miesięcznie. Odejmujemy ZUS pracodawcy ok. 20% i średni dodatek za staż 10% to zostaje ok. 442,10 na osobę. Można założyć, że 411,16 zł to odpowiednia kwota podwyżki.

PYTANIA:

1. Ile jest osób faktycznie uprawnionych, ile to pełnych etatów?

2. Jakie będą oszczędności w całej puli –kwotowo miesięcznie?

3. Czy w związku z powyższym kwota podwyżki wyższa niż 411,16  jest niemożliwa do uzyskania w tym budżecie?