Program kandydatki na rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

prof. dr. hab. n. med. Joanna Wojtkiewicz

Prawda i Wolność Akademicka to fundamentalne wartości, których bronię i które wspieram.

1.      Obrona praworządności na uczelni

Zobowiązuję się do obrony praworządności na Uczelni, zapewniając jej otwartość w podejmowaniu decyzji akademickich, organizacyjnych i administracyjnych, np. transmisja obrad senatu, decydowanie społeczności akademickiej w sprawie zmiany formuły wyborów na rektora i dziekanów, możliwość przywrócenia rad wydziału. Usunięcie szklanej ściany na pierwszym piętrze rektoratu aby, każdy członek społeczności akademickiej mógł mieć swobodny dostęp do władz Uczelni.

2.      Wolność badań i nauki

Zapewnię warunki do swobodnego prowadzenia badań naukowych oraz rozwoju akademickiego, bez obaw o ingerencję z zewnątrz lub wewnątrz Uczelni.

3.      Ochrona wolności słowa

Deklaruję bezwzględne wsparcie dla wolności słowa na Uczelni, umożliwiając otwartą dyskusję i debatę na tematy naukowe, społeczne i polityczne. Zagwarantuję również anonimową możliwość zrzeszania się w związkach zawodowych.

4.      Ochrona studentów i pracowników

Będę chronić prawa i interesy studentów oraz pracowników Uczelni, włączając w to zapewnienie bezpiecznych warunków pracy i nauki.

Będę wspierać rozwój centrum kultury akademickiej jako miejsca, które promuje aktywność kulturalną i artystyczną społeczności akademickiej. Centrum kultury akademickiej będzie stanowić przestrzeń do organizacji wydarzeń kulturalnych, występów artystycznych, debat i innych działań, które wspierają rozwój osobisty, integrację społeczności oraz tworzenie przyjaznego i inspirującego środowiska na Uczelni. Zatrzymanie odpływu studentów z UWM.

5.      Różnorodność i integracja:

Będę promować różnorodność wśród społeczności akademickiej oraz zapewniać równy dostęp do edukacji dla wszystkich, niezależnie od pochodzenia, czy przekonań.

6.      Zachowanie standardów etycznych

Zamierzam podkreślać znaczenie zachowania standardów etycznych w działalności naukowej i akademickiej, zapobiegając plagiatom, fałszerstwom i naruszeniom zasad prawa i dobrej praktyki.

7.      Współpraca międzynarodowa

Zamierzam dążyć do rozwijania współpracy międzynarodowej Uczelni, promując wymianę studentów i naukowców oraz uczestnictwo w międzynarodowych projektach badawczych.

8.      Dostępność edukacji

Zobowiązuję się do zapewnienia dostępności edukacji dla wszystkich osób, również tych z mniejszych środowisk albo o ograniczonych możliwościach finansowych. Będę dążyć do stworzenia akademika XXI wieku dla studentów za przysłowiową złotówkę.

9.      Innowacje pedagogiczne

Będę promować innowacje pedagogiczne, nowoczesne metody nauczania i międzynarodową wymianę studencką, aby zapewnić wysoką jakość kształcenia.

10.    Przejrzystość i otwartość

Będę dążyć do zapewnienia transparentności w działaniach Uczelni oraz otwartości na dialog z całym środowiskiem akademickim i społecznym. Zaproszę do wspólnych działań otoczenie samorządowe i sektor biznesu.

Zapewnienie wolności akademickiej i obrona autonomii uczelni jest moim priorytetem jako rektorki, bo to jest dążenie do tworzenia otwartego, i dynamicznego środowiska akademickiego w powiązaniu z otoczeniem społecznym Olsztyna.