Rektor UWM: Uczelniana Komisja Wyborcza podała nieprawidłowy termin debaty kandydatów

Opublikowano: piątek, 15 marzec 2024 11:54

W piątek 15 marca 2024 roku byłem świadkiem wręczenia rektorowi UWM, dr. hab. Jerzemu Przyborowskiemu, prof. UWM, zaproszenia na debatę kandydatów do stanowiska rektora UWM w dniu 18 marca br., przez prof. Joannę Wojtkiewicz i jej pełnomocnika wyborczego Andrzeja Adamowicza. Rektor odparł, że nie może przyjąć zaproszenia, gdyż 18 marca będzie w Gdańsku. Dodał, że od samego początku ten termin debaty był nieprawidłowo określony przez Uczelnianą Komisję Wyborczą, gdyż wg terminarza wyborczego kampania wyborcza kończy się 15 marca. Rektor powiedział to w obecności przewodniczącego UKW (na zdjęciu, od lewej: prof. J. Wojtkiewicz, A. Adamowicz, przewodniczący UKW M. Dąbrowski i rektor UWM Jerzy Przyborowski kładzie na blacie zaproszenie).

Rektor powiedział, że po zawiadomieniu przez UKW, iż Komisja proponuje odbycie debaty kandydatów 18 marca, odpisał Komisji, że ten termin jest nieprawidłowo określony. W związku z tą informacją wysłałem pytania do przewodniczącego UKW dr hab. Marcina Dąbrowskiego, prof. UWM.

1. Czy potwierdza Pan, że wyznaczenie terminu debaty kandydatów na dzień 18 marca było wadliwie określone w świetle Uchwały Senatu UWM, który  wyznaczyła na prezentację programów okres pomiędzy 7-15 marca?:

2. Jeśli to prawda, że Pan Rektor wysłał pismo (mail) do UKW w sprawie wyznaczenia daty debaty kandydatów niezgodnie z terminarzem kampanii wyborczej, to proszę o screen lub skan pisma Pana Rektora w tej sprawie.

Sztab prof. Joanny Wojtkiewicz złożył propozycję dr. hab. Jerzemu Przyborowskiemu, prof. UWM odbycia debaty kandydatów do stanowiska rektora UWM w dniu 18 marca, kierując się tym, że taką datę na debatę kandydatów wskazał w piśmie do nich przewodniczący UKW.

Andrzej Adamowicz, pełnomocnik prof. Wojtkiewicz, miłą problem ze znalezieniem sali na taką debatę. Zwrócił się do starosty olsztyńskiego Andrzeja Abako, ale ten odmówił, bo u niego “dach przecieka”.

Urządu Wojewódzki Wydział Obsługi Urzędu w dniu 14 marca mailem o godz. 10.45 odpowiedział Adamowiczowi: “Uprzejmie informuję, iż Pani Dyrektor Generalny wyraziła zgodę na użyczenie dla Państwa sali 52 (konferencyjna na parterze) mieszczącej się w budynku W-M UW na debatę“. Ale po godz. 16.00 Adamowicz dostał SMSa od rzecznika prasowego wojewody Szymona Tarasewicza, że nie mogą dać sali, bo za późno wpłynęła prośba o nią.

“Niestety za krótki odstęp czasu, by móc udzielić patronatu i sali”.

Wobec tego wynajął salę na Starym Mieście, w kawiarni “U Artystów”.

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej dr hab. Marcin Dąbrowski stwierdził 8 marca, że debaty nie będzie, bo prof. Wojtkiewicz nie odpowiedziała mailem na propozycję. Co nie jest prawdą, odpowiedziała, jedynie miała zastrzeżenie co do osoby moderatora debaty wskazanego przez Komisję.

Dlaczego UKW uznała, że prof. Wojtkiewicz nie chce debaty z rektorem?

Kończąc spotkanie prof. Joanny Wojtkiewicz z pracownikami UWM w bibliotece uniwersyteckiej 8 marca, jej pełnomocnik Andrzej Adamowicz powiedział:
„Korzystając z obecności na spotkaniu pana Dąbrowskiego, przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej, chcę poinformować, że pani prof. Wojtkiewicz chce debaty z panem rektorem. Pan przewodniczący twierdzi, że debata nie może się odbyć, bo nie odpowiedzieliśmy na maila w dniu wczorajszym (7 marca), czy wyrażamy chęć na odbycie takiej debaty. My cały czas podtrzymujemy chęć do odbycia takiej debaty i namawiamy pana przewodniczącego, by komisja zorganizowała taką debatę dwóch kandydatów.

Po spotkaniu zapytałem przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej dr hab. Marcina Dąbrowskiego z Wydziału Prawa i Administracji, dlaczego debata nie może się odbyć? (Na zdjęciu dr hab. M. Dąbrowski na spotkaniu z prof. J. Wojtkiewicz w bibliotece 8 marca). Wszystkie poprzednie wybory rektora na UWM poprzedzała debata twarzą w twarz kandydatów do tego najważniejszego stanowiska.

– Bo kandydatka nie wyraziła zgody – odpowiedział przewodniczący. – Wysłaliśmy zapytanie, czy pani profesor jest zainteresowana debatą i nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Jak było naprawdę można przekonać się samemu czytając korespondencje mailową na ten temat.

Przewodniczący UKW do prof. Joanny Wojtkiewicz, środa 6 marca godz. 10:31

Szanowna Pani Profesor,
w załączeniu przesyłam skan pisma.

Szanowny Pan
Marcin Dąbrowski
Przewodniczący UKW

Szanowny Panie, bardzo dziękuję za informację dotyczącą chęci zorganizowania debaty Kandydatów na Rektora UWM.
Prosimy o czytelne informacje dotyczące formuły spotkania.
W związku z tym, że Pan Piotr Szauer, jest nieobiektywny, nie zgadzamy się na jego udział w debacie jako moderatora.
Panie Przewodniczący, jeszcze raz prosimy o propozycje formuły debaty.
Chcę Pana poinformować, że posiadam ustne pełnomocnictwo, do podejmowania wszelkich działań związanych z WYBORAMI NA REKTORA PANI PRO. DR HAB. N. MED. JOANNY WOJTKIEWICZ.
Z poważaniem

Andrzej Adamowicz

Odpowiedź przewodniczącego, czw., 7 mar 2024, 12:27

Szanowni Państwo,
udzielenie ustnego pełnomocnictwa nie jest wystarczające. W pełni aktualne pozostają wymagania odnoszące się do tego typu dokumentu, wskazane w wiadomości z 6 lutego 2024 r.
Pragnę poinformować, że Pan Piotr Szauer jest pełnoprawnym członkiem Uczelnianej Komisji Wyborczej wybranym przez Senat UWM. Podczas pracy w UKW wykazał się wysokimi kompetencjami i bezstronnością wobec obojga Kandydatów. Nie mamy podstaw do uznania że jest osobą nieobiektywną. Jeżeli posiadacie Państwo wiedzę lub informacje, które świadczyłby o braku obiektywizmu proszę o ich przedstawienie.

Na chwilę obecną UKW nie podjęła żadnej decyzji w zakresie zasad i formuły debaty. W pierwszej kolejności zwróciliśmy się do obojga Kandydatów z pytaniami, czy chcieliby, aby UKW zorganizowała takie przedsięwzięcie, czy pragną wziąć w nim udział oraz o wskazanie dat.
z wyrazami poważania
Marcin Dąbrowski
Przewodniczący UKW

Odpowiedź prof. Joanny Wojtkiewicz czw., 7 mar 2024, 13:18
Dzień dobry,
Przesyłam pisemne pełnomocnictwo
Z wyrazami szacunku
JW

Pierwotnie debata miała się odbyć 18 marca, na 4 dni przed wyborami rektora 21 marca. I taki termin zaproponował rektorowi Adamowicz. Czy Jerzy Przyborowski przyjmie zaproszenie do udziału w debacie, odpowiedź poznamy 15 marca.

Rektor zabronił  nagrywania jego spotkania z wyborcami

W piątek 15 marca odbędzie się bowiem spotkanie  z dr hab. Jerzym Przyborowskim, prof. UWM. W odróżnieniu od prof. Wojtkiewicz kandydat nie wyraził zgody na nagrywanie tego spotkania. Na moje pytanie o to, czy zostaną wpuszczeni na to spotkanie dziennikarze, z możliwościa jego rejestrowania, przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej Marcin Dąbrowski odpowiedział tak:

Jako dziennikarz powinien Pan znać treść art. 14 ustawy z 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, z którego wynika zakaz publikowania i rozpowszechniania informacji utrwalonych za pomocą zapisów fonicznych i wizualnych bez zgody osób udzielających informacji.

Takiej zgody uczestnicy spotkania nie wyrazili. Na spotkanie, o którym mowa powyżej, dziennikarze zostaną wpuszczeni.Natomiast program spotkania nie przewiduje możliwości zadawania pytań przez przedstawicieli mediów. Jest to spotkanie wyborcze ze wspólnotą akademicką, zorganizowane przez Uczelnianą Komisję Wyborczą na podstawie § 6 ust. 1 pkt 8 ordynacji wyborczej UWM, w celu prezentacji programu wyborczego Kandydata i prezentacji jego osoby. Wskazany przepis nie przewiduje, że UKW organizować będzie spotkania z przedstawicielami środków masowego przekazu. Innymi słowy spotkanie kandydata ze wspólnotą akademicką nie jest konferencją prasową dla przedstawicieli mediów, w której Kandydat będzie udzielał odpowiedzi na pytania dziennikarzy. Pytania związane z wyborami proszę kierować do Rzecznika Prasowego UWM”.

ODPISAŁEM: “Z mojej wiedzy prawniczej na ten temat wynika, że zgodnie z artykułem 81 “ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych” można nagrywać bez konieczności uzyskania zgody, jeśli chodzi o osobę powszechnie znaną w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych. Zacytuję fragment przepisu:

Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: 1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych

Wedle różnych komentarzy prawniczych do tego przepisu niewątpliwie Rektora można zaliczyć do osób powszechnie znanych i podczas prezentacji swojej osoby będzie on wykonywał działania w związku z pełnieniem funkcji publicznej, w szczególności zawodowej. Dlatego uważam, że w tym wypadku można nagrywać i robić zdjęcia pomimo braku zgody Rektora.

Odpowiedź przewodniczącego UKW

Szanowny Panie,
odpowiadając na Pana e-mail i odnosząc się do jego treści należy wskazać następujące kwestie:

1) Po pierwsze – myli Pan pojęcia “rozpowszechniania informacji” z ustawy prawo prasowe i “rozpowszechniania wizerunku osoby publicznej” z ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Są to dwa różne terminy prawne. Możliwość rozpowszechniania wizerunku osoby publicznej nie daje Panu prawa do nagrywania przebiegu spotkania i rozpowszechniania informacji uzyskanych podczas jego przebiegu bez zgody zainteresowanych osób.

2) Następnie pragnę wskazać, że Pan dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM – na spotkaniu w dniu 15 marca nie występuje w roli Rektora UWM, tylko w roli kandydata na Rektora na kadencję 2024-2028.

3) Po trzecie spotkanie Kandydata na Rektora ze wspólnotą uczelni nie jest spotkaniem publicznym, otwartym dla wszystkich. Jest to
wewnątrzzakładowe spotkanie na które, co do zasady mają wstęp tylko osoby będące członkami wspólnoty akademickiej. Zasady takiego spotkania
określa jego gospodarz. Nie mają do niego zastosowania regulacje prawne odnoszące się do publicznych wystąpień osób publicznych.

4) Ostatecznie w spotkaniu wezmą udział osoby trzecie, które nie są osobami powszechnie znanymi i które nie wyraziły zgody na
rozpowszechnianie ich wizerunku oraz rozpowszechnianie informacji.

Podsumowując, Pana stanowisko, że może Pan nagrywać p. dr hab. Jerzego Przyborowskiego podczas spotkania z członkami wspólnoty akademickiej nie
jest prawidłowe.

z poważaniem
Marcin Dąbrowski
Przewodniczący UKW

Adam Socha