Od kilku lat, chluba Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, czyli Uniwersytecki Szpital Kliniczny, pikuje w przepaść. Nie będziemy rozwijać tematu wyłudzania pieniędzy przez niektórych ważnych pracowników USK, funkcjonowania Instytutu Terapii Komórkowych, czy wreszcie powoływanie na ważne kierownicze funkcje lekarzy, którzy byli karani w związku z doprowadzeniem do śmierci pacjenta. Powyższe tematy rozwiniemy w późniejszym czasie. Na dzień dzisiejszy wzywamy Rektora UWM Pana Przyborowskiego, do zajęcia się ratowaniem USK. Apelujemy o postawienie na czele tej instytucji kompetentnych osób, które zatrzymają bieg USK. Pora, by Uniwersytecki Szpital Kliniczny stał się Szpitalem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Panie Rektorze Przyborowski, pora wziąć się do pracy!

  Związki zawodowe działające na Uniwersytecie i władze uczelni wypracowały zasady regulacji wynagrodzeń w poszczególnych grupach pracowników w roku 2023.

  Ustalono, że wynagrodzenia zasadnicze wszystkich pracowników wzrastają od 1 stycznia 2023 roku. Wypłata wyrównania za ten okres jest planowana z pensją kwietniową dla nauczycieli i marcową dla pozostałych pracowników.

  Kwoty wzrostu wynagrodzeń zasadniczych:

  1. W grupie pracowników obsługi – 511,00 zł
  2. W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (pracownicy administracji, inżynieryjno-techniczni oraz bibliotekarze) – 561,00 zł (podwyżka obligatoryjna)

  Dodatkowo kierownicy jednostek organizacyjnych oraz kanclerz i zastępca kanclerza ds. Collegium Medicum otrzymają do dyspozycji kwotę 100,00 zł na każdego pracownika; w przeliczeniu na pełny etat (podwyżka fakultatywna).

  • W grupie nauczycieli akademickich – 561,00 zł (podwyżka obligatoryjna)

  Dodatkowo kierownicy jednostek organizacyjnych otrzymają do dyspozycji kwotę 150,00 zł na każdego pracownika; w przeliczeniu na pełny etat (podwyżka fakultatywna).

  Ponadto przyjęto następujące regulacje:

  1. Kwota podwyżki uwzględnia wzrost wynagrodzenia zasadniczego, który miał miejsce w pierwszym etapie regulacji wynagrodzeń.
  2. Zasady zwiększenia wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w pkt 1-3 dotyczą pracowników zatrudnionych na Uniwersytecie w dniu 31 grudnia 2022 r. i pracujących nadal. Wysokość wynagrodzenia osób zatrudnionych od 1 stycznia 2023 r. ustala indywidualnie rektor na wniosek odpowiednio kierownika jednostki organizacyjnej lub kanclerza.
  3. Osoby zatrudnione w projektach będą mogły otrzymać podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego przewyższającą kwotę minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danej grupie pracowniczej, jeśli będzie na to finansowanie w projekcie.
  4. Podwyżki, o której mowa w pkt 1-3, nie otrzymają osoby przebywające w dniu 1 stycznia 2023 r. na urlopie bezpłatnym, macierzyńskim lub wychowawczym. Podwyższenie wynagrodzenia nastąpi po powrocie do pracy.
  5. Rektor zobowiązuje się do przedstawienia do 31 marca 2023 r. propozycji tabel wynagrodzeń uwzględniających zwiększenie wynagrodzeń zasadniczych wynikających z porozumienia.

  Porozumienie podpisali przedstawiciele i przedstawicielki wszystkich pięciu związków zawodowych działających na uczelni oraz rektor.

  Wzrost wynagrodzeń został częściowo pokryty z subwencji Ministra Edukacji i Nauki przeznaczonej na ten cel.

  Środki własne uczelni przeznaczone na podwyższenie wynagrodzeń wyniosą w roku 2023 ponad 21 mln zł.

  https://portal.umk.pl/pl/article/porozumienie-w-sprawie-zasad-regulacji-wynagrodzen

  JUŻ NIE PROSIMY, MY ŻĄDAMY!!!

  Mając na względzie toczące się negocjacje płacowe i po analizie, tego co osiągnęli w negocjacjach pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wnosimy o podwyżki dla pracowników UWM:

  1. w grupie pracowników obsługi

  po 500 złotych miesięcznie,

  • w grupie pracowników biblioteki, sekretarek, inżynieryjno- technicznych

  po 550 złotych miesięcznie,

  • w grupie nauczycieli akademickich

  po 600 złotych miesięcznie.

  Jako pracownicy nie będziemy już pracującymi biedakami!

  ŻĄDAMY PODJĘCIA ROZMÓW NA TEMAT NASZYCH PROPOZYCJI PODWYŻEK!

  W związku z powyższym nie podpiszemy się pod ostatnio zaproponowanych nam, przez Pana porozumieniem.

   Andrzej Adamowicz

  Związek Zawodowy Pracowników

  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

  w Olsztynie PRAWDA

  Pojawiła się nowa propozycja, ze strony Pracodawcy, którą zamieściliśmy na naszej stronie. Na konsultacje nowego projektu otrzymaliśmy dobę. To sytuacja nienormalna i przyciskanie Związków, by zmusić nas za wszelką cenę do podpisania zaproponowanego dokumentu. Głównym argumentem było twierdzenie Rektora Przyborowskiego, że pracownicy czekają na pieniądze. Porozumienie zaakceptowały dwa związki, ZNP i Solidarność, godząc się tym samym na głodowe podwyżki dla wielu pracowników.

  Ponowiliśmy naszą propozycję podwyżek, którą wcześniej przesłaliśmy Rektorowi Przyborowskiemu.

  Wnosimy o podwyżki dla pracowników UWM:

  1. w grupie pracowników obsługi po 500 złotych miesięcznie,
  2. w grupie pracowników biblioteki, sekretarek, inżynieryjno-technicznych po 550 złotych miesięcznie,
  3. w grupie nauczycieli akademickich po 600 złotych miesięcznie.

  Dziś już wiemy, że będziemy twardo żądać,  poważnych rozmów nad naszą propozycją.

  Oczywiście wiemy, że w odwecie będziemy wskazywani jako wrogowie, iż to z naszego powodu pracownicy nie otrzymają podwyżki.

  Mimo tego, będziemy stanowczo żądać rozmów nad naszą propozycją. Naszym zdaniem nie możemy być pracującymi biedakami.

  Apelujemy do wszystkich poprzyjcie nas w walce o godne zarobki i godne życie.

  Nie może być takiej sytuacji, że pracownik rocznie nie zarabia tyle ile Pan Rektor Przyborowski w ciągu miesiąca.

  Związek Zawodowy Pracowników

  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

  w Olsztynie PRAWDA

  Mając na względzie toczące się negocjacje płacowe i po analizie, tego co osiągnęli w negocjacjach pracownicy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, wnosimy o podwyżki dla pracowników UWM:

  1. w grupie pracowników obsługi po 500 złotych miesięcznie,
  2. w grupie pracowników biblioteki, sekretarek, inżynieryjno- technicznych po 550 złotych miesięcznie,
  3. w grupie nauczycieli akademickich po 600 złotych miesięcznie.

  Jako pracownicy musimy zmniejszać dystans między zarobkami Pana Rektora Przyborowskiego w wysokości brutto 31.291,20 złotych  a naszymi.

  Obecne żenująco niskie pensje naszych pracowników, nie pozwalają na normalne bytowanie.

  Nasz Pracodawca musi zrozumieć, że oprócz niego, inni też mają prawo do godnego życia.

  Związek Zawodowy Pracowników

  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

  w Olsztynie PRAWDA

  POROZUMIENIE

  zawarte dnia …………2023 r. pomiędzy Rektorem UWM w Olsztynie a przedstawicielami związków zawodowych działających w UWM w Olsztynie w sprawie podziału środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

  W związku z przekazaniem przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dodatkowej subwencji, o której mowa w komunikacie MEiN z dn. 15.02.2023 r. oraz biorąc pod uwagę przeznaczenie tej subwencji i potrzeby płacowe pracowników UWM w Olsztynie, Strony przyjęły następujące ustalenia:

  § 1

  1. Środki na podwyżki zostaną rozdysponowane wśród pracowników, którzy byli zatrudnieni w Uniwersytecie w dn. 1.01.2023 r. i są zatrudnieni w trybie ciągłym do dnia ich przyznawania.
  2. Podwyżki zostaną przyznane pracownikom, którzy łącznie spełniają następujące warunki:
  3. na dzień 1.01.2023 r. nie mają kary dyscyplinarnej lub kary porządkowej,
  4. w dniu przyznawania podwyżki nie są w okresie wypowiedzenia,
  5. z dniem 1.01.2023 r. nie została im przyznana podwyżka, która wynika ze zmiany minimalnej stawki wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 11,
  6. w okresie od 1.01.2023 r. do dnia zawarcia niniejszego porozumienia nie otrzymali podwyżki wynikającej ze zmiany stanowiska, z zastrzeżeniem ust. 12.
  7. Podwyżki zostaną przyznane od 1 stycznia 2023 r.
  8. Środki na podwyżki wynoszą 1 915 083 zł  brutto miesięcznie (słownie: jeden milion dziewięćset piętnaście tysięcy osiemdziesiąt trzy złote).
  9. Kwota, o której mowa w ust.4 zostanie podzielona następująco: 67,7 66,34 % dla nauczycieli akademickich i 32,3 33,66 % dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
  10. Kwota, o której mowa w ust. 5 zostanie pomniejszona o wypłacone z dniem 1.01.2023r. podwyżki, które wynikają ze zmiany minimalnych stawek wynagrodzenia:
  11. w grupie nauczycieli akademickich – 164.027 zł,
  12. w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – 27.184 zł.
  13. Kwota wyliczona zgodnie z ust. 5 i 6 na podwyżki dla nauczycieli akademickich zostanie pomniejszona o:
  14. składkę ZUS płatną po stronie pracodawcy,
  15. przeciętny dodatek stażowy w wysokości 10 % wynagrodzenia zasadniczego,
  16. dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składką z nim związaną,
  17. składka pracodawcy na PPK w faktycznej wysokości,
  18. „Pulę Rektora” w wysokości wynikającej z podziału kwoty 30 000 zł w proporcji, o której mowa w ust. 5.
  1. Kwota wyliczona zgodnie z ust. 5 i 6 na podwyżki dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zostanie pomniejszona o składniki wymienione w ust. 7 oraz dodatkowo o premię regulaminową w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego.
  2. Nauczyciele akademiccy spełniający warunki, o których mowa w ust. 1 i 2, otrzymają podwyżki wynagrodzenia zasadniczego:
  3. w wysokości 200 zł
  4. oraz dodatkowo o procent wyliczony według formuły:

                           kwota wynikająca z ust. 7 – liczba nauczycieli akademickich objętych podwyżką x 200 zł 

                        średni miesięczny fundusz wynagrodzeń nauczycieli akademickich wypłaconych w 2022 r.

  • Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi spełniający warunki, o których mowa w ust. 1 i 2, otrzymają podwyżki wynagrodzenia zasadniczego:
  • w wysokości 150 zł
  • oraz dodatkowo o procent wyliczony według formuły:

                                    kwota wynikająca z ust. 8 – liczba nienauczycieli objętych podwyżką x 150 zł      

                       średni miesięczny fundusz wynagrodzeń zasadniczych nienauczycieli wypłaconych w 2022 r.

  • Od kwot podwyżek ustalonych dla poszczególnych pracowników zgodnie z ust. 8 i 9 odjęte zostaną kwoty podwyżek przyznanych od 1.01.2023 r., które wynikają ze zmiany minimalnych stawek wynagrodzenia. W przypadku, gdy wyliczona na podstawie niniejszego porozumienia kwota podwyżki jest wyższa niż dotychczas przyznana od dnia 1.01.2023 r. podwyżka, która wynika ze zmiany minimalnej stawki wynagrodzenia za pracę, pracownikowi jest dodatkowo przyznawana wyłącznie różnica pomiędzy tymi kwotami.
  • W przypadku, gdy wyliczona na podstawie niniejszego porozumienia kwota podwyżki jest wyższa niż dotychczas przyznana podwyżka (w okresie od dnia 1.01.2023 r. do dnia przyznawania podwyżek na podstawie niniejszego porozumienia), która wynika ze zmiany stanowiska, pracownikowi jest dodatkowo przyznawana wyłącznie różnica pomiędzy tymi kwotami.
  • Podwyżki są przyznawane w zaokrągleniu do pełnych złotych.
  • Podwyżki nie obejmują pracowników, których wynagrodzenie jest płatne ze środków projektowych. W przypadku, gdy wynagrodzenie jest finansowane częściowo ze środków projektowych i częściowo ze środków uczelni, podwyżka może być przyznana wyłącznie w stosunku do drugiej z tych części.

  § 2

  Pierwsze podwyżki wynikające z niniejszego porozumienia dla nauczycieli akademickich wraz z wyrównaniem wynagrodzenia za okres od 1 stycznia 2023 r. zostaną wypłacone niezwłocznie, nie później niż z wynagrodzeniem za miesiąc maj 2023 r. – w odniesieniu do nauczycieli akademickich i nie później niż z wynagrodzeniem za miesiąc kwiecień 2023 r. – w odniesieniu do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

  § 3

  Zmiany niniejszego porozumienia mogą nastąpić wyłącznie w drodze aneksu.

  § 4

  Porozumienie podpisano w trzech jedno brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

  Związki zawodowe:                                                                     Rektor

  TORUŃ 19 LUTEGO 2023

  Na terenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 19 lutego miała miejsce INAUGURACJA ŚWIATOWEGO KONGRESU KOPERNIKAŃSKIEGO.

  Tę chwalebną uroczystość wsparli również pracownicy tego świetnego Uniwersytetu, demonstrując niezadowolenie z pensji, które otrzymują za swoją pracę.

  Mieli odwagę upomnieć się o swoją godność.

  W uroczystości brał również udział rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Jerzy Przyborowski. Mamy wrażenie, że pan Rektor, do budynku był wprowadzany innym wejściem, ponieważ jego zachowanie i stanowisko w sprawie bieżącego porozumienia, dotyczącego podwyżek w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, nasuwa takie podejrzenie.

   Foto. PRAWDA o UWM

  Panie Rektorze, proszę sobie w końcu uświadomić, że nie będziemy pracować za przysłowiową  miskę ryżu, też musimy za coś żyć!

  Dziś już wiemy protestujący w Toruniu wywalczyli bardzo duże podwyżki pensji!

  CZY NAM SIĘ UDA!?

  Poniżej reportaż fotograficzny z protestu, oraz wypowiedź przedstawiciela jednego z protestujących związków

  Wywiad Toruń