Statut Związku

STATUT

NIEZALEŻNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

W OLSZTYNIE

„PRAWDA”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie „ Prawda” zwany dalej Związkiem, jest dobrowolną, samorządną
  i niezależną organizacją powołaną do reprezentowania oraz ochrony praw i interesów zawodowych oraz socjalno-bytowych swoich członków.
 2. Związek ma osobowość prawną i działa poprzez organy statutowe.
 3. Związek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz statutu.
 4. Związek jest samorządny, samodzielny i niezależny w swej działalności od administracji rządowej, samorządu terytorialnego i innych organizacji.

§2

Siedzibą Związku jest Olsztyn.

§3

 1. Związek działa na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
  pod adresem ul. Romana Prawocheńskiego 4A, 10-719 Olsztyn, województwo warmińsko-mazurskie, Rzeczpospolita Polska.
 2. Związek zakresem działania obejmuje wszystkich pracowników pracujących
  na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którzy zgłosili chęć przystąpienia i zostali przyjęci w poczet członków, niezależnie od podstawy stosunku pracy i aktualnie wykonywanego zawodu czy pełnionej funkcji.
 3. Związek może podjąć się obrony indywidualnych praw pracownika niezrzeszonego
  w Związku, jeżeli pracownik zwróci się o taką pomoc. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje Zarząd Związku.

Rozdział II

Cele i zadania Związku

§4

Celami Związku są:

– reprezentacja i obrona godności swoich członków;

– obrona interesów zawodowych, materialnych i socjalnych członków Związku;

– obrona praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, statusu materialnego, bezpieczeństwa i higieny pracy;

– prezentowanie stanowiska Związku wobec Pracodawcy, samorządu terytorialnego
i innych organizacji;

– realizacja innych zadań wynikających z przepisów o związkach zawodowych, rozwiązywaniu sporów zbiorowych z prawa pracy i ratyfikowanych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy.

§5

Do zadań Związku należy:

– zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym przepisami prawa pracy;

– zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw członków Związku,

– uzgadnianie z Pracodawcą zasad wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zasad gospodarowania funduszem wynagrodzeń i związanej z nim polityki płacowej , ustaleń i zmian systemu wynagradzania oraz związanych z nim regulaminów: premiowania, nagradzania i awansowania;

– dbanie o godne warunki pracy i życia pracowników;

– sprawowanie społecznej kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

– sprawowanie kontroli nad realizacją polityki płacowej i socjalnej uzgodnionej
z Pracodawcą;

– uzgadnianie z Pracodawcą regulaminu pracy, zakresów obowiązków pracowników
i rozkładu czasu pracy na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

§6

 

Do osiągnięcia powyższych celów Związek dąży poprzez:

– współdziałanie z Pracodawcą, administracją rządową, samorządową oraz innymi organizacjami społecznymi, zawodowymi i politycznymi;

– rozwiązywanie powstałych sporów między pracownikami a Pracodawcą na zasadach określonych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych;

– współdziałanie ze służbą bhp oraz Państwową Inspekcją Pracy;

– współdziałanie z innymi organizacjami związkowymi w zakładzie pracy, regionie, kraju i poza jego granicami;

– opiniowanie projektów zarządzeń i rozporządzeń Pracodawcy dotyczących praw
i interesów pracowniczych;

– prowadzenie działalności gospodarczej;

– prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej dla członków Związku,

– tworzenie funduszy celowych, na które mogą składać się: składki członkowskie, darowizny, zapisy, dotacje, dochody z majątku Związku, dochody z działalności gospodarczej.

Rozdział III

Zasady nabywania i utraty członkostwa w Związku

§7

 1. Członkostwo nabywa się z chwilą podjęcia przez Zarząd Związku uchwały o przyjęciu w poczet członków, po uprzednim złożeniu pisemnej deklaracji.
 2. Negatywna decyzja Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Związku nie może być spowodowana ze względu na religię, rasę, płeć, poglądy polityczne czy przynależność kandydata do partii politycznej, organizacji społecznej lub zawodowej czy innego związku zawodowego itp.

§8

Członkostwo ustaje wskutek:

– dobrowolnego wystąpienia,

– skreślenia z listy członków na skutek niepłacenia składek przez okres trzech miesięcy (na mocy uchwały Zarządu Związku, od której przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Związku w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia decyzji),

– wykluczenia za nieprzestrzeganie Statutu lub inne wykroczenia na szkodę Związku (na mocy uchwały Zarządu Związku, od której przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Związku w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia decyzji),

– śmierci członka Związku.

Rozdział IV

Prawa i obowiązki członków Związku

§9

 Członek ma prawo:

– uczestniczyć w zebraniach Związku,

– wybierać i być wybieranym do wszystkich organów Związku,

– oceniać działalność Związku,

– występować z wnioskami i postulatami do organów Związku,

– korzystać z pomocy organów Związku w ochronie swych praw i interesów pracowniczych,

– korzystać z pomocy materialnej udzielanej przez Związek.

§10

 

Członek Związku obowiązany jest:

– brać udział w pracach Związku,

– przestrzegać Statutu i uchwał organów Związku,

– solidarnie udzielać pomocy innym członkom Związku,

– regularnie opłacać składki,

– dbać o dobre imię Związku.

Rozdział V

Organy Związku

§11

 1. Organami Związku są:

– Walne Zebranie Członków,

– Zarząd,

– Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja organów Związku trwa cztery lata.

§12

Uchwały wszystkich organów Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogółu członków tych organów, z wyjątkiem sytuacji szczególnych określonych w niniejszym Statucie. Obrady organów Związku
są protokołowane. Wszystkie organy Związku zobowiązane są do składania członkom Związku wyjaśnień i sprawozdań ze swej działalności w trybie określonym przez Walne Zebranie Członków.

§13

 1. Członkowie wchodzący w skład organów Związku pochodzą z wyboru.
 2. Wybory odbywają się w oparciu o następujące zasady:

– nie ogranicza się liczby kandydatów,

– głosuje się na poszczególnych kandydatów,

– głosowania są tajne.

§14

 

 1. Walne Zebranie Członków Związku może odwoływać członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej z zajmowanych funkcji przed upływem kadencji na własną prośbę członka (wtedy mandat wygasa) lub w przypadku niewypełniania obowiązków, umyślnego naruszania postanowień Statutu nierealizowania uchwał organów Związku.
 2. Odwołanie członka z zajmowanej funkcji odbywa się w głosowaniu tajnym.

§15

 

Mandat członka organów Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadku:

– ustania członkostwa,

– rezygnacji z mandatu,

– odwołania w trybie określonym w §14 Statutu.

Walne Zebranie Członków Związku

§16

 1. Najwyższym organem Związku jest Walne Zebranie Członków Związku.
 2. Zarząd Związku zwołuje Walne Zebranie Członków Związku i powiadamia członków Związku o terminie i porządku obrad co najmniej dwa tygodnie przed ustaloną datą Zebrania.
 3. Osoby zaproszone przez statutowe organy Związku mają prawo uczestniczyć w obradach z głosem doradczym.
 4. Walne Zebranie Członków obraduje co najmniej raz na rok.
 5. Obradami Walnego Zebrania Członków Związku kieruje przewodniczący, jego zastępca lub inny członek Zarządu Związku zgodnie z porządkiem obrad.
 6. Walne Zebranie Członków Związku jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli zostało prawidłowo zwołane oraz jeżeli bierze w nim udział nie mniej niż 1/2 liczby członków.
 7. W przypadku stwierdzenia liczby mniejszej niż 1/2 członków, zwołuje się Walne Zebranie Członków Związku w drugim terminie, w godzinę (w trzydzieści minut) po pierwszym, co należy zaznaczyć w zawiadomieniu. W tym przypadku Walne Zebranie Członków jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli bierze w nim udział co najmniej 1/4 (1/6) liczby członków.
 8. W przypadku stwierdzenia na zwołanym w drugim terminie w powyższy sposób Walnym Zebraniu Członków Związku, mniejszej niż 1/4 (1/6) liczby członków odwołuje się Walne Zebranie Członków Związku zwołane w drugim terminie i wyznacza się kolejny termin w okresie nie krótszym niż 2 tygodnie. Zwołane w ten sposób Walne Zebranie Członków Związku jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli bierze w nim udział nie mniej niż 1/4 (1/6) liczby członków.
 9. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§17

 1. Walne Zebranie Członków Związku:

– uchwala porządek obrad Walnego Zebrania Członków Związku,

– uchwala regulamin działania Zarządu,

– uchwala regulamin działania Komisji Rewizyjnej,

– ustala program działania Związku,

– ustala skład liczbowy i zakres kompetencji Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

– wybiera i odwołuje członków Zarządu Związku oraz członków Komisji Rewizyjnej,

– zatwierdza budżet Związku,

– rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

– na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela lub odmawia udzielenia Zarządowi absolutorium za coroczny okres sprawozdawczy,

– uchwala ewentualne zmiany w Statucie,

– decyduje o rozwiązaniu Związku, przekazaniu jego majątku oraz powołaniu komisji likwidacyjnej,

– wybiera Zarząd Związku, natomiast osoby funkcyjne Zarządu wybiera spośród swojego składu Zarząd,

– uchwala wysokość składek członkowskich, decydując również o przeznaczeniu jej poszczególnych części na określone cele.

 1. Uchwałę o przyjęciu lub zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy kworum co najmniej 1/2 liczby członków Walnego Zebrania Członków.

§18

 1. Na mocy uchwały Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/4 ogólnej liczby członków Związku, Zarząd zobowiązany jest do wyznaczenia terminu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku nie później niż w ciągu 7 dni od dnia podjęcia uchwały lub dnia zgłoszenia takiego wniosku.
 2. Datę oraz porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku, Zarząd podaje do wiadomości członków Związku nie później niż tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku i nie później niż 2 tygodnie od dnia zgłoszenia wniosku.

§19

Zarząd

 1. Zarząd Związku składa się z członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Związku lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Związku, w liczbie określonej przez to Zebranie.
 2. Do zadań Zarządu należy:

– kierowanie działalnością bieżącą Związku,

– realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Związku,

– podejmowanie pozytywnej lub negatywnej decyzji w sprawie przyjęcia do Związku nowego członka,

– współdziałanie z pracodawcą we wszystkich sprawach dotyczących warunków pracy i bytu członków Związku,

– zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach wynikających ze stosunku pracy dotyczących członków Związku i podejmowanie interwencji w koniecznym zakresie,

– uzgadnianie z Pracodawcą zasad gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych oraz wynagrodzeń i nadzorowanie sposobu ich realizacji,

– uzgadnianie z Pracodawcą regulaminu pracy, premiowania i nagradzania oraz wszelkich zmian w tym zakresie,

– współdziałanie z Pracodawcą przy ustalaniu rozkładu czasu pracy, zakresów obowiązków, planów urlopów itp.,

– wnioskowanie o przyznanie pomocy materialnej w sprawach losowych członkom Związku z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub kasy zapomogowej Związku,

– zwoływanie Walnego Zebrania Członków Związku, z podaniem do wiadomości członków Związku terminu i porządku obrad,

– organizowanie działań prawnych i akcji protestacyjnych dla popierania postulatów związkowych w przypadku sporów zbiorowych,

– dokonywanie bieżącej wykładni postanowień Statutu i uchwał Walnego Zebrania Członków Związku,

– współpraca ze związkami zawodowymi na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz z regionalnymi i ogólnokrajowymi organizacjami i federacjami związkowymi.

 1. W przypadku dobrowolnego ustąpienia Przewodniczącego, Zarząd w trakcie trwania jego kadencji, wybiera spośród siebie pełniącego obowiązki Przewodniczącego Związku, który ma wszelkie kompetencje przewodniczącego i pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków Związku.
 2. Zarząd wybiera spośród siebie funkcyjnych członków Zarządu.
 3. Zarząd zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc (raz na trzy miesiące).
 4. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszone osoby.

Komisja Rewizyjna

§20

Komisja Rewizyjna Związku składa się z członków Związku wybranych przez Walne Zebranie w liczbie określonej przez to Zebranie.

§21

 1. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Związku.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej powinny odbywać się co najmniej raz na 6 miesięcy.
 4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

– kontrolowanie działalności Zarządu,

– kontrolowanie realizacji uchwał wszystkich organów Związku oraz gospodarki finansowej i majątkowej Związku,

– przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Związku sprawozdań ze swej działalności,

– przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Związku wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu Zarządu, Komisja Rewizyjna może:

– wydawać zarządzenia naprawcze, które są obowiązujące dla Zarządu,

– wystąpić do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku,

– wystąpić z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków Związku lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku o odwołanie całego Zarządu lub poszczególnych jego członków.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§22

 1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych pozostających w gestii Zarządu uprawnieni są: Przewodniczący Zarządu wraz ze skarbnikiem lub upoważniony przez niego członek Zarządu wraz ze skarbnikiem.
 2. Do skutecznego złożenia oświadczenia woli konieczne jest łączne działanie dwóch osób, w tym skarbnika.
 3. W sprawach przekraczających zwykły zakres zarządzania majątkiem, a zwłaszcza w sprawach nabywania, zbywania i przekazywania trwałych środków majątkowych wymagana jest uchwała Walnego Zebrania Członków Związku lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku.

§23

 1. Cały majątek Związku służy realizacji i finansowaniu działalności statutowej Związku.
 2. Środki finansowe i majątek Związku pochodzą:
 3. ze składek członkowskich,
 4. z wpłat członków Związku przeznaczonych na określone cele,
 5. z darowizn, dotacji, spadków i zapisów,
 6. z wpływów z zysków z prowadzonej działalności gospodarczej Związku oraz podmiotów związanych prawnie ze Związkiem oraz jego jednostkami organizacyjnymi,
 7. z dzierżaw i najmu nieruchomości oraz innych środków trwałych, a także praw i licencji oraz innych wartości niematerialnych i prawnych, będących własnością Związku i jego poszczególnych jednostek organizacyjnych,
 8. z nagród,
 9. ze zbiórek publicznych.

§24

 1. Czynności likwidacyjne następują na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Związku podjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności
  co najmniej 2/3 członków.
 2. Czynności likwidacyjnych dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez ostatnie Walne Zebranie Członków Związku.
 3. Z przeprowadzonych czynności Komisja Likwidacyjna składa sprawozdanie
  we właściwym sądzie.

Olsztyn 25.10.2016 r.