Geneza powstania

Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie „Prawda”, został powołany w wyniku oddolnej inicjatywy pracowników Działu Bezpieczeństwa i Dozoru Mienia. Chcemy być związkiem zawodowym tych wszystkich, którzy uważają, że pracodawca powinien szanować, respektować prawa pracownika i widzieć w nim człowieka.

Apeluję do Wszystkich, którzy czytają te słowa, jeżeli podzielacie nasze cele zapraszamy w nasze szeregi, razem będziemy potężną siłą.

Z pozdrowieniami przewodniczący Andrzej Adamowicz

(WYPIS ZE STATUTU)

STATUT NIEZALEŻNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW 

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

W OLSZTYNIE

„PRAWDA”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§3

1. Związek działa na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
pod adresem ul. Romana Prawocheńskiego 4A (BACCALARIUM), 10-720 Olsztyn, województwo

warmińsko-mazurskie, Rzeczpospolita Polska.

2. Związek zakresem działania obejmuje wszystkich pracowników pracujących
na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,  którzy zgłosili chęć przystąpienia i zostali przyjęci w poczet członków, niezależnie od podstawy stosunku pracy i aktualnie wykonywanego zawodu czy pełnionej funkcji.

3. Związek może podjąć się obrony indywidualnych praw pracownika niezrzeszonego
w Związku, jeżeli pracownik zwróci się o taką pomoc. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje Zarząd Związku.

Rozdział II

Cele i zadania Związku

§ 4

Celami Związku są:

– reprezentacja i obrona godności swoich członków;

– obrona interesów zawodowych, materialnych i socjalnych członków Związku;

– obrona praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, statusu materialnego, bezpieczeństwa i higieny pracy;

– prezentowanie stanowiska Związku wobec Pracodawcy, samorządu terytorialnego
i innych organizacji;

– realizacja innych zadań wynikających z przepisów o związkach zawodowych, rozwiązywaniu sporów zbiorowych z prawa pracy i ratyfikowanych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy.

§ 5

Do zadań Związku należy:

– zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym przepisami prawa pracy;

– zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw członków Związku,

– uzgadnianie z Pracodawcą zasad wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zasad gospodarowania funduszem wynagrodzeń i związanej z nim polityki płacowej , ustaleń i zmian systemu wynagradzania oraz związanych z nim regulaminów: premiowania, nagradzania i awansowania;

– dbanie o godne warunki pracy i życia pracowników;

– sprawowanie społecznej kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

– sprawowanie kontroli nad realizacją polityki płacowej i socjalnej uzgodnionej
z Pracodawcą;

– uzgadnianie z Pracodawcą regulaminu pracy, zakresów obowiązków pracowników i rozkładu czasu pracy na zasadach określonych w Kodeksie pracy.