Związkowcy krytycznie o projekcie nowego Kodeksu Pracy!

28 marca w siedzibie OPZZ odbyła się debata nad projektami kodeksów przygotowanymi przez Komisję Kodyfikacyjną. W spotkaniu wzięło udział ponad 120 osób, byli to osób przedstawiciele OPZZ z różnych branż i regionów kraju, dziennikarze oraz eksperci. Na pytania licznie zgromadzonych uczestników odpowiadali członkowie Komisji Kodyfikacyjnej.

Powołana we wrześniu 2016 roku Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy miała za zadanie „naprawić” prawo pracy, a tym samym stworzyć nowoczesne, zrozumiałe i sprawiedliwe rozwiązania

.

W tym celu Komisja przystąpiła do opracowywania projektów ustaw regulujących indywidualne i zbiorowe prawo pracy. Po kilkunastu miesiącach wytężonej pracy, w dniu 14 marca br. Komisja przyjęła projekt nowego Kodeksu pracy oraz Kodeksu zbiorowego prawa pracy (m.in. przy głosie przeciwnym przedstawiciela reprezentującego OPZZ). Poza trudnym zadaniem zgromadzenia przepisów kilkunastu obecnych ustaw w dwóch kodeksach, Komisja zaproponowała wiele nowych rozwiązań, z których część już dzisiaj budzi ogromne kontrowersje.
28 marca w siedzibie OPZZ odbyła się debata nad projektami kodeksów przygotowanymi przez Komisję Kodyfikacyjną. W spotkaniu wzięło udział ponad 120 osób, byli to osób przedstawiciele OPZZ z różnych branż i regionów kraju, dziennikarze oraz eksperci. Na pytania licznie zgromadzonych uczestników odpowiadali członkowie Komisji Kodyfikacyjnej:
– Marcin Zieleniecki – Przewodniczący Komisji, Podsekretarz Stanu w MRPiPS, – Monika Gładoch – Wiceprzewodnicząca Komisji, Pracodawcy RP, – Liwiusz Laska – Wiceprzewodniczący Komisji, OPZZ, – Jacek Męcina – członek Komisji.

 

Dyskusja i pytania skoncentrowały się na najbardziej kontrowersyjnych, czy nieczytelnych propozycji kodyfikacujnych. W szczególności dotyczące:
1) znacznego wydłużenia czasu trwania umów o pracę na okres próby – do 182 dni, a w niektórych przypadkach nawet do 273 dni,

2) znacznego poluzowania obowiązków dla pracodawcy zatrudniającego nie więcej niż 10 pracowników:
– pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę na czas nieokreślony, jak i na czas określony bez wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie (w zamian pracownikowi wypłacana jest rekompensata pieniężna, której wysokość jest uzależniona od stażu pracy u danego pracodawcy),
– brak obowiązku konsultacji w razie zamiaru zwolnienia pracownika,
– wyłączenie zasady przedłużenia umowy o pracę na czas określony albo na okres próbny do dnia porodu (znaczące ograniczenie ochrony pracownicy w okresie ciąży),

3) możliwości „wykupienia się” przez pracodawcę zatrudniającego do 50 pracowników, w razie złożenia przez pracownika pozwu do sądu o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy – w zamian obowiązek wypłacenia pracownikowi zadośćuczynienia,

4) możliwości wprowadzenia poprzez postanowienia układu zbiorowego pracy indywidualnych kont wynagrodzeń za godziny nadliczbowe dla pracowników,

5) szybkiego wygaśnięcia prawa do urlopu wypoczynkowego – do 31 marca lub w wyjątkowej sytuacji do 30 września następnego roku kalendarzowego (w zamian pracodawca ma obowiązek wypłacenia pracownikowi zadośćuczynienia w wysokości 2-krotności wynagrodzenia urlopowego),

6) urlopu na żądanie i zgody pracodawcy, jeżeli pracownik wskaże pracodawcy termin wykorzystania urlopu, krótszy niż 24 godziny przed godziną rozpoczęcia pracy zgodnie z harmonogramem czasu pracy pracownika,
7) poważnych modyfikacji w funkcjonowaniu organizacji związkowych na poziomie zakładu pracy poprzez wskazanie warunków działania delegata związkowego albo zakładowej organizacji związkowej (warunek działania zoz: zrzeszanie co najmniej 10% lub 15% pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy),
8) braku przepisów dotyczących możliwości funkcjonowania międzyzakładowej organizacji związkowej.
Mając powyższe na względzie w opinii uczestników debaty zarówno projekt Kodeksu pracy jak i Kodeks zbiorowego prawa pracy uznane zostały za nazbyt nieczytelne, skomplikowane i w znacznej mierze niekorzystne dla pracowników. Ponadto dostrzeżony został problem w ewentualnym stosowaniu nowych regulacji w praktyce.

 

Debatę podsumował przewodniczący OPZZ, Jan Guz, który podczas konferencji prasowej wyraził krytyczne stanowisko centrali OPZZ dotyczące projektów. Zdaniem uczestników debaty projekty “W obecnym kształcie są nie do przyjęcia!” BP OPZZ