AKADEMICKOŚĆ

WEDŁUG MAJESTATU

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dnia 27 czerwca 2023 roku podjął uchwałę nr 398, w sprawie Regulaminu pracy Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce mówi w artykule 28 co należy do zadań senatu uczelni, a tam nie ma nic o uchwalaniu regulaminu pracy senatu uczelni. 

Piszę się tam o innych zadaniach określonych w statucie.

W uchwale nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja  2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.) są wymienione w paragrafie 9 kompetencje Senatu UWM, a tam nie ma żadnego punktu o uchwalaniu regulaminu pracy Senatu UWM. 

Także nic nie wyczytamy o tym i w innych paragrafach wskazanych jako podstawa prawna uchwały nr 398.

Senat UWM nie miał w ogóle prawa do przyjęcia regulaminu swojej pracy.

Uczelnie, które mają regulaminy senatów wydały je na podstawie statutów, bo tam było określone takie zadanie, np. w Olsztyńskiej Szkole Wyższej.

Takie zadanie senatów było wymienione jako możliwe do przyjęcia w statutach w materiałach ustawy 2.0 i wzorcowym statucie. W UWM tego nie ujęto w Statucie. Senat UWM nie ma kompetencji do uchwalania regulaminu swojej pracy. Przyjęcie uchwały Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie Regulaminu pracy Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest ominięciem ustawy i Statutu UWM. 

Przez 4 lata Senatowi UWM nie był potrzebny żaden regulamin pracy, wystarczał Statut UWM. Przyjęty Regulamin pracy Senatu UWM jest wymierzony przeciwko wolności uniwersyteckiej. 

Odbywa się odejście od jawności prac Senatu UWM (akredytacje od Rektora na zdjęcia i nagrywanie) i kneblowanie ust (odbieranie głosu, wykluczanie z posiedzeń). Rektor nie chce kontroli społecznej.

W uczelni publicznej nie może być nic do ukrycia!

Mamy nadzieję, że w związku z niekompetencją MAJESTATU, w tej sprawie znajdzie zastosowanie art 427 ust. 2 prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.

KURIOZALNYM, JEST FAKT, IŻ SENATOROWIE UWM, SAMI SOBIE ZAKŁADAJĄ PĘTLĘ WISIELCZĄ, NA ŻYCZENIE MAJESTATU STAJĄ NA TABORECIE I JESZCZE UPOWAŻNIAJĄ MAJESTAT, ABY WYRWAŁ TABORET SPOD ICH NÓG!

PAŃSTWO SENATOROWIE OTWÓRZCIE OCZY SZEROKO ZAMKNIĘTE, W ŻYCIU LICZĄ SIĘ NIE TYLKO PIENIĄDZE I ZASZCZYTY!!!

SPRAWIEDLIWI WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA

Ad vocem

KOMUNIKATU Rektora UWM w Olsztynie

z dn. 11 lipca 2023 r. godzina 14.43

Komunikatu ZNP w sprawie podwyżek wynagrodzeń zasadniczych pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dn. 11 lipca 2023 r.  godzina 15.09

Dziękujemy za światłe przywództwo w sprawie ostatnich podwyżek płac chylimy czoła! Oczywiście to co złe to my Prawda !!!

PRAWDA O NEGOCJACJACH PŁACOWYCH

Negocjacje płac powinny być prowadzone w atmosferze szacunku i równości. Reprezentowanie pracowników przez związki zawodowe jest fundamentalnym elementem demokracji uczelni. Wszyscy powinni zrozumieć, że związki są niezależnym organem, którego głównym zadaniem jest ochrona praw pracowników, a nie narzędziem do manipulacji w rękach administracji uczelni.
Pracodawca reprezentowany w Naszej uczelni przez rektora, jest wyposażony w liczne administracyjne i finansowe regulacje, nie oznacza to jednak, że może on manipulować i dzielić społeczność akademicką po to, by narzucić swoją wolę.
Podejście rektora wskazuje na niezdrowe podejście do zarządzania i negocjacji. Przypisywanie związkom zawodowym negatywnych cech lub sugerowanie, że są kierowane przez ciemne siły „mocodawców” jest niewłaściwe i szkodliwe.
Jednym z najważniejszych aspektów nauki akademickiej jest szacunek do różnorodności myśli i zdolność do prowadzenia otwartych, uczciwych dyskusji. Rektor, który ignoruje te zasady, ryzykuje utratę zaufania społeczności akademickiej.
Uniwersytet to miejsce, gdzie powinny przeważać wartości demokratyczne i szacunek dla różnorodności, a nie autorytaryzm. Każda próba przekształcenia Uniwersytetu w instytucję autorytarną powinna być stanowczo odrzucona przez całą społeczność akademicką.

Kalendarz i tabela negocjacji płacowych pozwoli ocenić propozycje płacowe pracodawcy oraz stanowiska związków zawodowych Naszej uczelni. 

PODWYŻKI  PŁAC

Szanowni Państwo,

właśnie zakończyliśmy negocjacje w sprawie podwyżki płac.

Jeden etap za nami.

Przed nami etap ważniejszy, REGULAMIN PŁAC!

Już w naszą stronę popłynęły ostrzeżenia, że jeżeli będziemy się zachowywać źle, tak jak podczas negocjacji płacowych to MAJESTAT podpisze porozumienie z reprezentatywnym związkiem czyli ZWIĄZKIEM NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO!

OCZYWIŚCIE MAJESTAT MA DO TEGO PRAWO!!!

Niestety PRAWDA nie jest reprezentatywna dla Pana Rektora i w tej sytuacji nie będziemy w stanie WAS obronić.

CZEKAMY NA WAS, UCZYŃCIE NAS  WASZYMI REPREZENTANTAMI!!!