MOŻNA SIĘ POROZUMIEĆ?

Związki zawodowe działające na Uniwersytecie i władze uczelni wypracowały zasady regulacji wynagrodzeń w poszczególnych grupach pracowników w roku 2023.

Ustalono, że wynagrodzenia zasadnicze wszystkich pracowników wzrastają od 1 stycznia 2023 roku. Wypłata wyrównania za ten okres jest planowana z pensją kwietniową dla nauczycieli i marcową dla pozostałych pracowników.

Kwoty wzrostu wynagrodzeń zasadniczych:

  1. W grupie pracowników obsługi – 511,00 zł
  2. W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (pracownicy administracji, inżynieryjno-techniczni oraz bibliotekarze) – 561,00 zł (podwyżka obligatoryjna)

Dodatkowo kierownicy jednostek organizacyjnych oraz kanclerz i zastępca kanclerza ds. Collegium Medicum otrzymają do dyspozycji kwotę 100,00 zł na każdego pracownika; w przeliczeniu na pełny etat (podwyżka fakultatywna).

  • W grupie nauczycieli akademickich – 561,00 zł (podwyżka obligatoryjna)

Dodatkowo kierownicy jednostek organizacyjnych otrzymają do dyspozycji kwotę 150,00 zł na każdego pracownika; w przeliczeniu na pełny etat (podwyżka fakultatywna).

Ponadto przyjęto następujące regulacje:

  1. Kwota podwyżki uwzględnia wzrost wynagrodzenia zasadniczego, który miał miejsce w pierwszym etapie regulacji wynagrodzeń.
  2. Zasady zwiększenia wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w pkt 1-3 dotyczą pracowników zatrudnionych na Uniwersytecie w dniu 31 grudnia 2022 r. i pracujących nadal. Wysokość wynagrodzenia osób zatrudnionych od 1 stycznia 2023 r. ustala indywidualnie rektor na wniosek odpowiednio kierownika jednostki organizacyjnej lub kanclerza.
  3. Osoby zatrudnione w projektach będą mogły otrzymać podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego przewyższającą kwotę minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danej grupie pracowniczej, jeśli będzie na to finansowanie w projekcie.
  4. Podwyżki, o której mowa w pkt 1-3, nie otrzymają osoby przebywające w dniu 1 stycznia 2023 r. na urlopie bezpłatnym, macierzyńskim lub wychowawczym. Podwyższenie wynagrodzenia nastąpi po powrocie do pracy.
  5. Rektor zobowiązuje się do przedstawienia do 31 marca 2023 r. propozycji tabel wynagrodzeń uwzględniających zwiększenie wynagrodzeń zasadniczych wynikających z porozumienia.

Porozumienie podpisali przedstawiciele i przedstawicielki wszystkich pięciu związków zawodowych działających na uczelni oraz rektor.

Wzrost wynagrodzeń został częściowo pokryty z subwencji Ministra Edukacji i Nauki przeznaczonej na ten cel.

Środki własne uczelni przeznaczone na podwyższenie wynagrodzeń wyniosą w roku 2023 ponad 21 mln zł.

https://portal.umk.pl/pl/article/porozumienie-w-sprawie-zasad-regulacji-wynagrodzen