PRAWDA O UWM

W związku z wydanym Komunikatem MAJESTATU (który zamieszczamy poniżej) informujemy, że nasze spotkanie wyznaczone na dzień 12 czerwca 2023 roku nie doszło do skutku, w związku z innymi niecierpiącymi zwłoki działaniami PRAWDY.

Grzecznie poprosiliśmy MAJESTAT o zmianę terminu.

Co byśmy nie zrobili to mamy wrażenie, że według MAJESTATU PRAWDA jest winna całemu złu w naszym miejscu pracy.

Przyjaciele oceńcie sami!

Poniżej jeden z faktów!

W związku z coraz gorszym nastawieniem MAJESTATU wobec PRAWDY i pokazywaniem palcem na nas będziemy sukcesywnie pokazywać FAKTY!

Mamy nadzieję, że dosyć jasno wskazujemy, że nie mając nieograniczonego wsparcia finansowego, oraz hordy prawników zarówno swoich, jak i wynajmowanych na rynku, jakimi dysponuje MAJESTAT, jesteśmy sami zmuszeni zajmować się przestępstwami popełnianymi wobec naszych pracowników.

A zapewniamy, że nie jest to proste.

W tym miejscu chcemy przypomnieć, że w październiku 2022 roku, MAJESTAT razem z jednym związkiem zawodowym (REPREZENTATYWNYM) wprowadził podwyżki płac, ignorując stanowisko Solidarności a nas nawet nie informując, że coś takiego preparuje.

JESTEŚMY ZDZIWIENI, ŻE DZIŚ WYROCZNIA BIURO PRAWNE, MAJESTOWI NIE PODPOWIADA, IŻ MOŻNA PONOWNIE, SOBIE I SWOIM PRZYJACIOŁOM PRZYZNAĆ PIENIĄDZE!!!

P-17/2023                                                                  Olsztyn, dnia …………………..  roku

                                               Do:                             Sądu Rejonowego w Olsztynie

                                                                                  II Wydział Karny

                                                                                  ul. Dąbrowszczaków 44

                                                                                  10-543 Olsztyn

                        Za pośrednictwem:                             Prokuratora Prokuratury Rejonowej  

                                                                                  Olsztyn-Północ

                                                                                  ul. Emilii Plater 12

                                                                                  11-041 Olsztyn

                                   Skarżący:                                Związek Zawodowy Pracowników

                                                                                  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

                                                                                  w Olsztynie „PRAWDA”

                                                                                  reprezentowany przez przewodniczącego

                                                                                  Andrzeja Adamowicza

                                                                                  adres siedziby:

                                                                                  Purda 68

                                                                                  11-030 Purda

Sygn. akt: 4021-0.Ds.2490.2022

Zażalenie na postanowienie

o odmowie wszczęcia dochodzenia

Działając w imieniu własnym, niniejszym:

  • zaskarżam w całości postanowienie Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2022 roku zatwierdzone przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Północ – o odmowie wszczęcia dochodzenia – na podstawie art. 325e §1a oraz art. 465 §1 i §2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – kodeks postępowania karnego.
  • zarzucam ww. postanowieniu – na podstawie art. 427 §2 w zw. z art. 438 pkt 3 kodeksu postępowania karnego naruszenie przepisów prawa procesowego:
  • art. 17 ust. 1 pkt 2 kodeksu postępowania karnego, polegające na niewłaściwym jego zastosowaniu w danym stanie faktycznym, poprzez odmowę wszczęcia przez Komendę Miejską Policji w Olsztynie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Północ dochodzenia nie uzasadniając umorzenia poprzez wskazanie okoliczności lub faktów przemawiających za tym, że działania władz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nie zawierały znamion czynu zabronionego oraz nie wskazując, że ustawa stanowi, że w danym przypadku sprawca nie popełnia przestępstwa.
  • naruszenie prawa procesowego, tj. art. 10 §1 kodeksu postępowania karnego,  polegające na wybiórczym i pobieżnym sposobie przeprowadzenia postępowania sprawdzającego, ograniczającym się do przyjęcia zawiadomienia o działaniach Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie od przedstawiciela Związku Zawodowego „Prawda” w osobie Pana Andrzeja Adamowicza,
  • naruszenie prawa materialnego, tj. art. 35 ust. 1 pkt 2,3 i 4 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku – o związkach zawodowych oraz art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 roku – o dostępie do informacji publicznej, polegające na ich niezastosowaniu, będącym skutkiem zaniechania przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, a co za tym idzie zbadania okoliczności pod kątem popełnienia przez władze Uniwersytetu czynów określonych w tych przepisach, tj. utrudnianie wykonywania działalności związkowej,  dyskryminacja, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych z powodu przynależności do związku zawodowego, pozostawania poza związkiem zawodowym lub wykonywania funkcji związkowej, niedopełnienie w terminie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 261 ust. 1 ustawy, nieudostępnienia informacji publicznej wbrew ciążącemu obowiązkowi, pomimo przedstawienia przez zawiadamiającego obszernej dokumentacji przemawiającej za wysokim prawdopodobieństwem popełnienia ww. czynów.
  • naruszenie prawa materialnego, tj. art. 218 §1a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – kodeks karny, polegające na jego niezastosowaniu, będącym skutkiem zaniechania przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, a co za tym idzie zbadania okoliczności pod kątem popełnienia przez władze Uniwersytetu czynów określonych w ww. przepisie, tj. uporczywe i złośliwe naruszanie praw pracowników, poprzez rozwiązywanie z pracownikami stosunków pracy z naruszeniem przepisów ustawy, stosowanie niezgodnego z prawem regulaminu w zakresie dokonywania okresowych ocen pracowników dydaktycznych, licznych nie prawidłowości podczas procedury dokonywania ocen okresowych pracowników dydaktycznych oraz  nieuzasadnione zaniechanie wypłaty nagrody jubileuszowej.
  • podnosząc powyższe zarzuty wnoszę o uchylenie zaskarżonego postanowienia i zlecenie Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie przeprowadzenie postępowania przygotowawczego – na podstawie art.  427 §1 i 437 §1 w zw. z art. 330 §1 kodeksu postępowania karnego.

Uzasadnienie

W dniu 22 grudnia 2022 roku Prokurator Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Północ Robert Dąbrowski zatwierdził postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie zawiadomienia działającego w imieniu Związku Zawodowego Pracowników Uniwersytetu

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Pana Andrzeja Adamowicza. Przedmiotem dochodzenia miałoby być zaistniałe w bliżej nieokreślonym czasie, nie później niż 23 listopada 2022 roku, w Olsztynie nieudostępnienie informacji publicznej (nt. wysokości zarobków kadry kierowniczej Uniwersytetu, wysokości zarobków Rady Uniwersytetu, zasad dokonywania odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, przyznania pracownikom świadczeń socjalnych lub innych finansowych, podmiany dokumentów w trakcie postepowania habilitacyjnego dr. Tomasza. W………….. i zasad ponownego wszczęcia przewodu habilitacyjnego wymienionego, braku zgody na uruchomienie strony internetowej Związku Zawodowego Pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie „Prawda”, zbycia działek budowalnych przez Uniwersytet oraz korzyści majątkowych jakie uzyskał on z 10% udziałów w Instytucie Terapii Komórkowych w latach 2016-2022), przedstawicielom ww. Związku zawodowego, wbrew obowiązkowi który to ciążył na władzach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, co miało stanowić utrudnianie przez władze Uniwersytetu wykonywania działalności związkowej, tj. o czyn z art. 35 ust. 1 pkt 2,3 i 4 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku – o związkach zawodowych oraz art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001 roku – o dostępie do informacji publicznej.

Dowód: pisemne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa datowane na dzień 15 października 2022 roku wraz z załącznikami – w aktach postępowania sprawdzającego k. 9  – 70.

            Nie sposób zgodzić się z powyższym rozstrzygnięciem, bowiem decyzja organu prowadzącego postępowanie sprawdzające jest błędną i znacząco wykroczyła poza ramy swobodnej oceny dowodów, tym samym stanowi w istocie ocenę dowolną.

W toku postępowania przygotowawczego organ przyjął zawiadomienie Pana Andrzeja Adamowicza. Warto zaznaczyć, że była to jedyna czynność podjęta przez organ w toku postępowania sprawdzającego. Przewodniczący Związku Zawodowego „Prawda” przedłożył również dokumentację stanowiącą między innymi korespondencję z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (zarówno mailową jak i listowną), świadczącą o wysokim prawdopodobieństwie naruszenia ww. przepisów ustawy przez Uniwersytet będący w świetle prawa pracodawcą.            

W zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Przewodniczący Związku Zawodowego „PRAWDA” informuje bowiem o szeregu niezgodnych z przepisami obu wskazanych ustaw działań noszących znamiona czynów zabronionych obarczonych określonymi w wymienionych powyżej przepisach sankcjami prawa karnego.

W okresie od roku 2016 do 23 listopada 2022 roku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski będący w świetle prawa pracodawcą uporczywie i złośliwie naruszał prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy i przynależności do organizacji związkowej. Pracodawca pomimo licznych wniosków i dyspozycji uchylał się od udostępniania Związkowi informacji publicznych oraz innych informacji niezbędnych do prawidłowego, skutecznego i zgodnego z prawem działania związku ukierunkowanego na ochronę praw pracowników zrzeszonych.

Dowód: ustne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa datowane na dzień 23 listopada 2022 roku – w aktach postępowania sprawdzającego k. 1  – 8.

Tak też w lutym 2022 roku Związek Zawodowy złożył zawiadomienie do Rektora w związku z licznymi zgłoszeniami pracowników dydaktycznych o nieprawidłowościach związanych z procedurą okresowej oceny nauczycieli akademickich. Związek kwestionował obowiązujący regulamin i przedstawił materiał dowodowy świadczący o podrabianiu dokumentów dotyczących oceny okresowej pracownika naukowego prof. Joanny W………. . Związek Zawodowy w dniu 19 września 2022 roku złożył wniosek o udostępnienie mu wyników postepowania wyjaśniającego w ww. sprawie. Dokumentację dotyczącą postępowania wyjaśniającego Związek otrzymał po upływie blisko dwóch miesięcy – 17 listopada 2022 roku co znacznie utrudniło podjęcie sprawnych i skutecznych działań. 

Dowód: ustne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa datowane na dzień 23 listopada 2022 roku – w aktach postępowania sprawdzającego k. 1  – 8.

Ponadto, zawiadamiający wskazał na szereg naruszeń przepisów prawa pracy w stosunku do pracowników przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, takich jak niezgodne z przepisami rozwiązanie stosunku pracy, czy też zaniechanie wypłaty nagrody jubileuszowej. Permanentny charakter działań pracodawcy może wskazywać na wypełnienie

znamion czynu zabronionego określonego w art. 218 §1a kodeksu pracy. Organ w postanowieniu o odmowie wszczęcia dochodzenia nie odniósł się do działań mających wypełniać znamiona określonego w ww. przepisie czynu zabronionego.

Dowód: ustne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa datowane na dzień 23 listopada 2022 roku – w aktach postępowania sprawdzającego k. 1  – 8.

Zawiadamiający wskazał na szereg uchybień Uniwersytetu w zakresie obowiązku udostępniania informacji publicznej i udaremniających działalność Związku zawodowego. Zawiadamiający przedłożył wnioski o udostępnienie Związkowi informacji w przedmiocie: wysokości zarobków kadry kierowniczej Uniwersytetu, wysokości zarobków Rady Uniwersytetu, zasad dokonywania odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, przyznania pracownikom świadczeń socjalnych lub innych finansowych, podmiany dokumentów w trakcie postępowania habilitacyjnego dr. Tomasza W…………. i zasad ponownego wszczęcia przewodu habilitacyjnego wymienionego, braku zgody na uruchomienie strony internetowej Związku Zawodowego Pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie „Prawda”, zbycia działek budowlanych przez Uniwersytet oraz korzyści majątkowych jakie uzyskał on z 10% udziałów w Instytucie Terapii Komórkowych w latach 2016-2022 oraz zdawkowe w swej treści odpowiedzi Uniwersytetu świadczące o intencji uchylenia się od przedmiotowego obowiązku, a także podniósł, że na część składanych pracodawcy wniosku Związek Zawodowy nie otrzymał żadnych odpowiedzi.

Dowód: pisemne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa datowane na dzień 15 października 2022 roku wraz z załącznikami – w aktach postępowania sprawdzającego k. 9  – 70, wniosek o udostępnienie informacji publicznej datowany na dzień 24 listopada 2022 roku – w aktach postępowania sprawdzającego k. 72, odpowiedź na wniosek z UW-M w Olsztynie datowana na dzień 8 grudnia 2022 roku – w aktach postępowania sprawdzającego k. 73-79.

Działanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze naruszało przepisy postępowania karnego, ponieważ organ nie uzasadnił w jakimkolwiek stopniu swojego stanowiska. Nie wskazał bowiem jakie okoliczności i w jaki sposób udało mu się ustalić w toku postępowania i dlaczego miałyby one świadczyć o tym, że działania władz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nie zawierały znamion czynu zabronionego.

W konsekwencji, jak zostało podkreślone w petitum pisma, organ naruszył tym samym art. 17 ust. 1 pkt 2 kodeksu postępowania karnego, poprzez nieuzasadnione wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia.

Organ jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego w należyty sposób pozwalający na weryfikację tego, czy do popełnienia czynu doszło oraz

czy ten czyn ewentualnie zawiera znamiona któregoś z czynów zabronionych określonych w kodeksie karnym. W danym stanie faktycznym nie można stwierdzić, że organ dostatecznie dopełnił swoich obowiązków. Działanie organu należy uznać zatem za naruszenie zasady legalizmu.

Zaniechanie podjęcia przez organ działań pozwalających na zbadanie okoliczności wskazujących na możliwość popełnienia przez władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie czynów zabronionych w konsekwencji sprawiło, że organ naruszył wskazane przepisy ustawy o związku zawodowym i o dostępie do informacji publicznej, poprzez ich niezastosowanie. Doszło do tego pomimo przedstawienia przez zawiadamiającego obszernej dokumentacji wskazującej na prawdopodobieństwo popełnienia czynów zabronionych przez wskazanego sprawcę.

Pomimo uprawdopodobnienia powyższych faktów poprzez przedłożenie organowi m. in. pełnej dokumentacji potwierdzającej działania władz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, organ poprzestał na przyjęciu zawiadomienia o tych okolicznościach przez przedstawiciela Związku Zawodowego „Prawda” w osobie Pana Andrzeja Adamowicza i na tym etapie odmówił wszczęcia dochodzenia.

Biorąc pod uwagę przytoczone w niniejszym zażaleniu okoliczności, niniejszym wnoszę jak w petitum.

Przewodniczący NZZP UWM  w Olsztynie

                                                                                                                                                    „PRAWDA”

 

 

 

                                                                                                                                      Andrzej Bronisław Adamowicz