MILION DLA PRACOWNIKÓW

GDYBY NIE UTRACIŁ ICH NIEUDOLNY MAJESTAT!!!

MAJESTAT jest wieloletnim pracownikiem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pełniącymi swoje obowiązki w ścisłym kierownictwie Uniwersytetu.W ramach swoich kompetencji odpowiada za nadzorowanie gospodarki finansowej. Wyżej wymieniony w okresie 11 lat, niewłaściwie nadzorował egzekwowanie należności od dzierżaw ze szkodą Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz nie nadzorował zawarcia nowych umów dzierżaw po ich wygaśnięciu. Swoimi zaniechaniami, doprowadził do sytuacji, w której dzierżawcy nie byli skutecznie zobligowani do płatności czynszów. W związku z tym, że wyżej wymieniony, posiada mandat zaufania od Senatu Uniwersytetu, a w okresie ostatnich trzech lat również od Rady Uczelni, sprzeniewierzając zaufanie tych organów i społeczności uniwersyteckiej najprawdopodobniej afirmował niezgodne ze stanem faktycznym sprawozdania finansowe, które prezentował wyżej wymienionym organom, wprowadzając je przez lata w błąd.

Z uwagi na treść art. 118 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym roszczenia oraz zobowiązania okresowe przedawniają się z upływem trzech lat, Uniwersytet został pozbawiony skutecznej możliwości prawnego dochodzenia od dłużników zaległych zobowiązań finansowych. Oznacza to, że środki, które powinny zasilać Uniwersytet zostały bezpowrotnie stracone. Biorąc pod uwagę 11-letni okres trwania procederu należy, naszym zdaniem wyjaśnić, czy nie zachodzą okoliczności zaistnienia sytuacji, w której wyżej wymieniony był w zmowie z dłużnikami.

W wyniku opisanych zaniedbań, a być może świadomego działania wyżej wymienionego został uszczuplony znacząco majątek jednostki naukowej zasilanej z budżetu Państwa czyli Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i podległej nadzorowi Ministra Edukacji i Nauki a obecnie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W tym przypadku mówimy o stratach w wysokości około miliona złotych, które gdyby były, mogły zasilić fundusz podwyżek pensji pracowników o których właśnie rozmawiamy, oczywiście

GDYBY NIE UTRACIŁ ICH NIEUDOLNY MAJESTAT!!!

Pragniemy jednocześnie poinformować, że w nagrodę 21 marca 2024 roku Rada Uczelni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, zaplanowała podwyżkę pensji MAJESTATU.TO NIE ŻART!!!