Powrót do pracy

Powrót do pracy – zalecenia PIP i CIOP

Bezpieczny powrót do pracy – zalecenia Państwowej Inspekcji
Pracy
Do
Pracodawców, Przedsiębiorców
i osób organizujących pracę
innym osobom
Ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, wdrożono w
naszym kraju ograniczenia, zapobiegające rozprzestrzenianiu się choroby. Część z tych
ograniczeń dotyczy miejsc pracy. Niezależnie od faktu, czy zagrożenie przybierze postać
chroniczną, czy możliwe będzie szybkie wyeliminowanie patogenu z przestrzeni publicznej, zbliża
się czas powrotu do normalnego funkcjonowania gospodarki i zakładów pracy.
Pomimo stopniowego wznawiania działalności zawodowej, niektóre środki bezpieczeństwa podjęte
w zakładach pracy w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, zostaną utrzymane. Ponadto
możliwe jest, że w niektórych sytuacjach wystąpienie w przyszłości większej liczby zakażeń będzie
wymagało ponownego wprowadzenia szerszych ograniczeń. Wpłynie to z kolei na konieczność
wprowadzenia nowych procedur i praktyk bezpieczeństwa, być może również na zmianę
organizacji i sposobu pracy na wielu stanowiskach. Należy pamiętać, że w przypadku zmian w
procesie pracy pracodawcy są zobowiązani skorygować ocenę ryzyka i uwzględnić w niej
wszystkie nowe zagrożenia, również te dla zdrowia psychicznego.
Właściwe zorganizowanie obszaru BHP zapewni praktyczne wsparcie w procesie powrotu
do miejsca pracy – właściwe środki prewencyjne pomogą w bezpiecznym i zdrowym powrocie do
pracy po złagodzeniu środków fizycznej izolacji oraz przyczynią się do ograniczenia
rozprzestrzeniania COVID-19.
Podobnie jak w normalnych warunkach pracy, także w czasie obowiązywania ograniczeń
zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa identyfikacja zagrożeń fizycznych,
biologicznych, chemicznych, a także psychospołecznych oraz prawidłowo przeprowadzona
ocena ryzyka w środowisku pracy to punkt wyjściowy w zarządzaniu bezpieczeństwem i
higieną pracy (BHP).
W trakcie weryfikacji oceny ryzyka należy zwrócić uwagę na nietypowe sytuacje, które mogą być
przyczyną problemów oraz na to, w jaki sposób przyjęte środki zapobiegawcze pomogą firmie
przywrócić pełnię zdolności produkcyjnych i operacyjnych. Należy pamiętać, że udział
pracowników i ich przedstawicieli w procesie weryfikacji oceny ryzyka jest bardzo ważny!
Tym bardziej w obecnej sytuacji, gdy epidemia wywołana przez koronawirusa u większości grup
zawodowych budzi uzasadniony lęk, stres, a także frustrację. Wiąże się z tym duża dawka
negatywnych emocji, napięcia i niepewności. Niepokój i poczucie realnego niebezpieczeństwa, bo
wirusa nie widać,
a zarażać można bez objawów chorobowych, zwiększa stres całego zespołu pracowników. Taka
negatywna sytuacja nie tylko ujemnie oddziałuje na kondycję psychofizyczną załogi, ale wpływa
także na ich reakcje i zachowania podczas pracy. Dlatego tak ważne jest uwzględnienie w
aktualizowanej ocenie ryzyka zawodowego wszystkich zagrożeń psychospołecznych ujawnionych
w związku z pandemią.
Po aktualizacji oceny ryzyka kolejnym krokiem jest stworzenie planu działań, obejmującego
właściwe środki bezpieczeństwa i kontroli, pozwalające normalnie pracować i jednocześnie
zapobiegać możliwości rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2.
Rodzaje środków koniecznych do zastosowania można sklasyfikować jako eliminujące zagrożenia
(np. zmiana organizacji pracy – większy udział pracy zdalnej, jeśli to możliwe), a jeśli nie jest to
możliwe – minimalizujące zagrożenia i oddzielające zagrożenia od pracowników poprzez:
l środki techniczne (środki ochrony zbiorowej, np. obudowy pleksiglasowe, oddzielanie
stanowisk pracy przegrodami); należy unikać elementów, które nie są zwarte lub mają
przestrzenie, takich jak rośliny doniczkowe, lub które stwarzają dodatkowe ryzyko, np.
potknięcia się pracownika, czy upadku przedmiotu. Jeśli nie można zastosować przegrody,
należy zapewnić dodatkową przestrzeń między pracownikami (odstęp min. 1,5 m.); konieczne
jest dbanie o sprawną i wydajną wentylację pomieszczeń pracy,
l środki organizacyjne (np. zmianowość na stanowiskach pracy, zwiększenie czasu trwania i
ilości przerw w pracy, kierowanie tylko wykwalifikowanych pracowników do wykonania
określonej pracy),
l środki ochrony osobistej (np. półmaski FFP2 i FFP3, N95 itp.),
l środki behawioralne (np. obserwacje przestrzegania reguł i wytycznych kierownictwa, nadzór
nad pracownikami),
l działania przeciwepidemiczne (np. zapewnienie środków do dezynfekcji rąk i elementów
środowiska pracy – blatów, klamek, poręczy, wyposażenia technicznego np. wspólne drukarki i
kopiarki; zwiększenie częstotliwości sprzątania pomieszczeń pracy, a przede wszystkim
pomieszczeń higieniczno – sanitarnych; przypominanie o zasadach higieny – praktyczne
informacje rozmieszczone w ogólnodostępnych miejscach zakładu pracy, dostępne na stronach
internetowych m.in. Państwowej Inspekcji Sanitarnej).
Co istotne, przed wznowieniem pracy przez pracowników należy poinformować ich o
wprowadzanych zmianach oraz przekazać im nowe procedury i w razie potrzeby, zapewnić
szkolenie, np. z właściwego korzystania ze środków ochrony indywidualnej.
Minimalizowanie narażenia na wirus SARS-CoV-2 w miejscu pracy:
W początkowym okresie przywracania funkcjonowania firmy dobrze jest wykonywać tylko kluczowe
prace. Część prac można odłożyć na czas, kiedy ryzyko zachorowania będzie niższe. Jeśli to
możliwe, należy świadczyć usługi zdalnie (przez telefon, organizując wideokonferencje), a nie
osobiście. W miarę możliwości trzeba minimalizować obecność stron trzecich i osób postronnych.
Należy redukować, na tyle, na ile to możliwe, kontakt fizyczny między pracownikami (np. podczas
spotkań lub przerw) i odizolować pracowników, którzy mogą bezpiecznie wykonywać swoje
zadania sami oraz tych, którzy nie potrzebują specjalistycznego sprzętu ani maszyn stacjonarnych.
Przykładowo, w miarę możliwości, można zlecić im pracę w wolnym biurze, pokoju socjalnym,
stołówce lub sali spotkań (adaptacja pomieszczeń). Jeśli to możliwe, należy poprosić najbardziej
narażonych pracowników, aby pracowali z domu (osoby starsze i cierpiące na choroby przewlekłe,
w tym nadciśnienie, problemy z płucami lub sercem, cukrzycę, osoby w trakcie leczenia
onkologicznego lub przyjmujące inne leki immunosupresyjne, oraz kobiety w ciąży).
Przerwy na posiłki powinny być zorganizowane w taki sposób, aby ograniczyć liczbę osób
przebywających w tym samym czasie w stołówce, pokoju socjalnym, kuchni, łazience i szatni.
Korzystanie z pomieszczeń higieniczno–sanitarnych powinno być zorganizowane w sposób
uwzględniający harmonogramy czyszczenia i dezynfekcji.
Należy zalecić pracownikom, aby pozostawiali swoje miejsca pracy w czystości. Kosze na śmieci
powinny mieć worki foliowe, aby mogły być opróżniane bez kontaktu
z zawartością.
Przy wejściu do zakładu pracy i w innych widocznych miejscach należy umieścić plakaty
zachęcające do pozostania w domu w przypadku choroby, informujące o zasadach, które należy
stosować podczas kasłania i kichania oraz o zasadach higieny rąk i wytyczne dotyczące
korzystania z maseczek i rękawiczek, jeśli pracownicy muszą je nosić. Dobrą praktyką,
ograniczającą możliwość zainfekowania wirusem zakładu pracy jest zastosowanie mat
dezynfekcyjnych przy wejściach do biur i hal produkcyjnych.
Należy ułatwić pracownikom korzystanie z transportu indywidualnego, zamiast zbiorowego, np.
poprzez udostępnienie miejsc parkingowych lub miejsca, w którym można bezpiecznie
przechowywać np. rowery.
Absencja znacznej liczby pracowników, nawet jeśli tylko tymczasowa, może utrudnić
kontynuowanie działalności. Podczas, gdy dostępni pracownicy powinni być elastyczni, istotne jest,
by nie znaleźli się oni w sytuacji zagrażającej ich zdrowiu i bezpieczeństwu. Dodatkowe obciążenie
pracą powinno być jak najmniejsze i nie trwać zbyt długo.
Istotną rolę w monitorowaniu sytuacji i w zapobieganiu nadmiernemu obciążeniu pracą
poszczególnych pracowników pełnią ich bezpośredni przełożeni. Należy przestrzegać przepisów
w zakresie czasu pracy i okresów odpoczynku.
Dostosowując pracę do ograniczonej liczby pracujących, należy rozważyć, czy personel potrzebuje
dodatkowego przeszkolenia i wsparcia oraz upewnić się, że wszyscy pracownicy posiadają
kwalifikacje niezbędne do zrealizowania stawianych im zadań.
W przypadku korzystania z personelu tymczasowego, ważne jest, by poinformować takich
pracowników o zagrożeniach w pracy, a w razie potrzeby zapewnić im szkolenie.
Powrót do pracy mającej cechy pracy szczególnie niebezpiecznej, a także przy obsłudze maszyn i
urządzeń, może generować dodatkowe ryzyko wypadkowe, wynikające z przerwy w wykonywaniu
codziennych czynności zawodowych i obsługowych. Przed rozpoczęciem pracy pracownikowi
należy umożliwić przypomnienie sobie informacji kluczowych dla bezpieczeństwa, by nie
dochodziło do wypadków przy pracy.
Z poważaniem,
Główny Inspektor Pracy
Wiesław Łyszczek

 

 

 

Powrot do pracy mat. CIOP – PIB – wytyczne i lista kontrolna 12.05.2020