DZIŚ ŚMIERTELNIE POWAŻNIE I URZĘDOWO

PRAWDA O UWM

Mamy nadzieję, że Majestat w końcu zmieni prawników, na takich, którzy nie będą Go wpuszczać w „maliny”!!!

Olsztyn, 18 kwietnia2023 r.

P-91/2023

                                            Szanowny Pan

                                             Radca prawny Adrian Horodecki

                                              Biuro Prawne  

                                              Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

                                             ul. Michała Oczapowskiego 2 pok. 211

                                            10–719 Olsztyn

W związku z wezwaniem wystosowanym wobec Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Prawda w przedmiocie żądania zaniechania rzekomego naruszania dóbr osobistych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, zawartym w piśmie z dnia 12 kwietnia 20223r., Nr UWM-BP.0322507/2023, uprzejmie informuję, iż Państwa żądanie jest niezasadne i tym samym nie zasługuje na uwzględnienie.

Z treści Państwa pisma nie wynika na czym polega potencjalne naruszenie dóbr osobistych oraz jakie dobra osobiste ewentualnie zostały naruszone.

Przede wszystkim, dopatrywanie się naruszenia dóbr osobistych poprzez sam fakt zarejestrowania pisma związkowego pod nazwą  ”Prawda o UWM”, przy zaprezentowanej przez Państwo interpretacji skrótu „UWM”- jest co do zasady sprzeczne z rzeczywistym stanem rzeczy.  Zwrócić należy uwagę, iż użyty w nazwie przez założycieli pisma skrót nie został wyjaśniony jako Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Co więcej sam skrót UWM nie został zarejestrowany jako przypisany wyłącznie do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Chybiony jest również pogląd, iż artykuły zamieszczane w czasopiśmie będą uznawane za oficjalne stanowisko Uniwersytetu, z uwagi na okoliczność, iż czasopismo ma charakter czasopisma związkowego, tj. czasopisma Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Prawda.

Nadto stosownie do przepisu art. 23 i art. 24§1 w związku z art. 43 Kodeksu cywilnego w Państwa piśmie nie doprecyzowano jakie dobra osobistego ewentualnie zostały naruszone, na czym polegało naruszenie dóbr osobistych oraz na czym polegała bezprawność działań ewentualnego sprawcy naruszenia. 

W tym stanie rzeczy, wobec nie zaistnienia i braku wykazania zaistnienia przesłanek prawnych ewentualnego zagrożenia oraz naruszenia dóbr osobistych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego – Państwa żądania usunięcia sugerowanych przez Pana naruszeń są wielce niezasadne. 

Dodatkowo odnosząc się do żądania zmiany adresu czasopisma – w ramach żądania usunięcia naruszeń dóbr osobistych – wskazać należy, iż adres: ul. Romana Prawocheńskiego 4A, 10-072 Olsztyn jest kwalifikowany jako statutowe miejsce prowadzenia działalności związkowej. W związku z tym, iż czasopismo „Prawa o UWM” jest czasopismem związkowym, naturalnym jest, że adres prowadzenia działalności związkowej jest adresem przypisanym do redakcji czasopisma związkowego.

Biorąc powyższe pod uwagę, nie sposób we wskazaniu adresu redakcji czasopisma związkowego w miejscu prowadzenia działalności związkowej dopatrzeć się czynów naruszających jakiekolwiek dobra osobistego samego Uniwersytetu.

 

Andrzej Bronisław Adamowicz  

Przewodniczący NZZP UWM  w Olsztynie PRAWDA