DEMOKRATA PRZYBOROWSKI???

PRAWDA O UWM

Chcemy Państwu pokazać jak, Jego Eminencja Majestat Uniwersytetu, rozumnie jawność swojej działalności. Oczywiście wszem i wobec mówi, że prowadzi działalność zgodną z prawem i jawną.

Jak to wygląda w praktyce, oto przykład.

Zadaliśmy poniższe pytania, szukając oczywiście pieniędzy na podwyżki.   

  1. Ile pieniędzy wydał Pan Rektor na promocję UWM w 2022 roku?
  2. Prosimy o kopię rachunków związanych z tą działalnością?

Jego Eminencja Majestat Uniwersytetu Rektor JERZY ANDRZEJ PRZYBOROWSKI, wysłał nam wezwanie do wykazania istnienia przesłanki szczególnie istotnego

interesu publicznego oraz wezwanie do wykazania, że powyższe informacje

są niezbędne do prowadzenia działalności związkowej.

PAN KAŻE – SŁUGA SPEŁNIA POLECENIE!!!

Działając w imieniu własnym, jako pełniący funkcję Przewodniczącego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Prawda, w odpowiedzi na Pani korespondencję z dnia 21 kwietnia  2023 r. dotyczącą wykazania istnienia przesłanki szczególnie istotnego interesu publicznego oraz wykazania interesu Związku Zawodowego w udostępnieniu wnioskowanych informacji poprzez w szczególności wykazania ich związku z działalnością Związku, uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko.

Odnosząc się do konieczności wykazania istnienia przesłanki szczególnie istotnego interesu publicznego, należy wskazać: 

Dokonując interpretacji gramatycznej art. 3 ust.1 pkt 1 Ustawy o d.i.p. podnieść należy, iż ustawodawca stanowi literalnie, że prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Pojęcie szczególnie istotnego interesu publicznego, będące zwrotem niedookreślonym, odnosi się w swej istocie do spraw związanych z funkcjonowaniem państwa i innych ciał publicznych jako prawnej całości, zwłaszcza, jeżeli związane jest ono z gospodarowaniem mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa (por. wyrok NSA z 21 września 2012 r., I OSK 1477/12; CBOSA). Uczelnia jako jednostka organizacyjna wykonująca zadania publiczne i w związku z tym zarządzając środkami publicznymi zobowiązana jest do udzielania informacji związanych z wykonywaniem tych zadań i gospodarowaniem tymi środkami. Tym samym, w świetle utrwalonego orzecznictwa Naczelnego Sadu Administracyjnego uznać należy, że interes publiczny nie jest tylko i wyłącznie tożsamy z interesem państwa lub interesem związanym z funkcjonowaniem państwa.

Wskazać należy, iż Wnioskodawca będący związkiem zawodowym występuje o udostępnienie informacji publicznej w zakresie 1.  wskazania sumarycznej wysokości środków, które Pan Rektor wydał na promocję Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2022 roku oraz równocześnie o przekazanie kopii rachunków związanych z tą działalnością 2. jak również wskazania projektowanej wysokości środków, które Pan Rektor przewiduje wydać na promocję Uniwersytetu w 2023 roku. W tym stanie rzeczy powyżej wskazane zagadnienia w przedmiocie rozdysponowania środkami publicznymi z przeznaczeniem na promocję Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego należy zaliczyć do zagadnień związanych z wykonywanymi przez Uczelnie zadaniami publicznymi, jak również zagadnień związanych z gospodarowaniem środkami publicznymi.  

Mając powyższe na uwadze, odpowiadając na wezwanie Organu odnoszące się do wykazania szczególnego interesu publicznego, Wnioskodawca wskazuje, że wnioskowane informacje są niezwykle ważne z punktu widzenia opinii publicznej, gdyż ważne jest, jak Uczelnia gospodaruje i wykorzystuje środki publiczne przeznaczone na promocję Uniwersytetu oraz czy są one transparentnie, efektywnie i zgodnie z celem ich przyznania wykorzystywane i redystrybuowane.  Nadto wnioskowane informacje są niezwykle ważne z punktu widzenia opinii publicznej, gdyż ważne jest zaznajomienie się z działaniami podejmowanymi w celu promocji Uniwersytetu, a w szczególności z ustaleniem jakiej wielkości środki są przeznaczane na jakie konkretne działania przedmiotowe.

Pod rozwagę należy poddać, iż Wnioskodawca jako związek zawodowy realizujący określone cele statutowe, legitymowany jest również do podejmowania działań faktycznych celem eliminacji identyfikowanych nieprawidłowości. Pozyskane informacje umożliwią realną ocenę prawidłowości wydatkowania środków publicznych Uniwersytetu i wpłyną na usprawnienie wykonywania zadań publicznych dla dobra wspólnego całej społeczności Uczelni. Zważyć należy, że uzyskanie wnioskowanych informacji przyczyni się w szczególności do poprawy efektywności działania Uczelni, a ich wykorzystanie przyniesie realny wpływ na sprawy publiczne i społeczne, przez możliwość kontroli społecznej, m.in. przez związki zawodowe zakresu działań podejmowanych przez władze Uczelni w kwestii jej promocji, środków przeznaczanych na działalność promocyjną oraz celowości i efektywności podejmowanych działań z uwzględnieniem wydatkowanych na poszczególne zadania środków. 

Nadto zaoponować należy, przeciwko równoczesnemu żądaniu przez Uniwersytet wykazania zarówno istnienia przesłanki szczególnie istotnego interesu publicznego oraz równocześnie wykazania interesu Związku Zawodowego w udostępnieniu wnioskowanych informacji poprzez w szczególności wykazania ich związku z działalnością Związku. Jak wynika z utrwalonego orzecznictwa sądów administracyjnych inne są przesłanki oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy udostępniania informacji na podstawie art. 28 ustawy z 1991 r. o związkach zawodowych, a inne na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Powyższe tryby i wynikające z nich uprawnienia są odrębne i niezależne od uprawnień przysługujących związkowi zawodowemu na gruncie przepisów ustawy o związkach zawodowych.

Wskazać należy, iż stosownie do wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2020, sygn. akt VIII SAB/Wa 9/20 na gruncie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej organizacja pracownicza jest uprawniona do żądania od podmiotu zobowiązanego udostępnienia informacji, która ma charakter informacji publicznej (por. wyrok WSA w Opolu z 21 grudnia 2018 r., II SAB/Op 90/18, publ. LEX nr 2614717, wyrok WSA w Łodzi z 18 lipca 2019 r., II SA/Łd 310/19, publ. LEX nr 2703623). Oznacza to, że organizacja ma wybór, w jakim trybie wystąpi o udostępnienie informacji. Posiadanie przez skarżącą statusu związku zawodowego, wbrew przekonaniu Uniwersytetu, nie przesądza o wyłączeniu zastosowania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Tym samym w analizowanej kwestii, mając na uwadze zakres wniosku, a w szczególności wnioskowane o udostępnienie informacji związanych z redystrybucją środków publicznych przez Uniwersytet na działania promocyjne bezspornym jest, iż przedmiotem wniosku jest udostępnienie informacji publicznej, a zatem niezasadne jest wnioskowanie przez Uniwersytet wykazania zaistnienia  przesłanki interesu Związku Zawodowego w udostępnieniu wnioskowanych informacji poprzez w szczególności wykazania ich związku z działalnością Związku.

Przyjmując taką kwalifikację Uniwersytet nie ma podstaw do powoływania się na ograniczenia wynikające z art. 28 ustawy o związkach zawodowych, gdyż NZZP PRAWDA jako organizacja pracownicza jest uprawniona również na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej do żądania od podmiotu zobowiązanego udostępnienia informacji, która ma charakter informacji publicznej.

Mając powyższe na uwadze wnioskujemy o ich udostępnienie.

WIEMY, ŻE UDZIELONA PRZEZ MAJESTAT INFORMACJA RAZEM Z FAKTURAMI, ZASZOKUJE NAS WSZYSTKICH!!!